MENU

Informácie o štúdiu

Formy vyučovania:

Individuálne
Skupinové

Vyučuje sa v týchto stupňoch štúdia:

Študijné odbory

Základná umelecká škola, J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi má štyri odbory.

Slide

Výtvarný odbor na Základnej umeleckej škole v Spišskej Novej Vsi ponúka odborné vzdelávanie v predmetoch kresba, maľba, grafika a priestorové vytváranie. Súčasťou výučby v týchto predmetoch sú: dekoratívna tvorba, modelovanie, výtvarná teória a fotografovanie.

Slide

Dramatickú výchovu môžeme charakterizovať ako skupinovú skúsenosť, v ktorej každé dieťa vedieme k tomu, aby vyjadrilo samo seba v práci pri hre s ostatnými. Edukačný proces je zameraný na umelecký prednes, tvorivú hru, mimický prejav.

Slide

Absolventi hudobného odboru sa môžu uchádzať o štúdium na konzervatóriách alebo na iných stredných a vysokých školách umeleckého zamerania, zapojiť sa do rôznych hudobných telies. Naši absolventi sa stávajú fundovaní návštevníci a milovníci koncertov.

Slide

Túžba po pohybe a tanečný pohyb s pocitom vnútornej radosti sú prirodzenou súčasťou života a privádzajú nás k prvotnému bodu poslania tanca vo výchove. Je len málo detí, ktoré prichádzajú do tanečných sál s vyvinutým zmyslom pre tanečný prejav.

Výtvarný

Výtvarný odbor na ZUŠ v Spišskej Novej Vsi ponúka odborné vzdelávanie v predmetoch kresba, maľba, grafika a priestorové vytváranie. Súčasťou výučby v týchto predmetoch sú: dekoratívna tvorba, modelovanie, výtvarná teória a fotografovanie.

Lit.-dramatický

Dramatickú výchovu môžeme charakterizovať ako skupinovú skúsenosť, v ktorej každé dieťa vedieme k tomu, aby vyjadrilo samo seba v práci pri hre s ostatnými. Edukačný proces je zameraný na umelecký prednes, tvorivú hru, mimický prejav.

Hudobný

Absolventi hudobného odboru sa môžu uchádzať o štúdium na konzervatóriách alebo na iných stredných a vysokých školách umeleckého zamerania, zapojiť sa do rôznych hudobných telies. Naši absolventi sa stávajú fundovaní návštevníci a milovníci koncertov.

Tanečný

Túžba po pohybe a tanečný pohyb s pocitom vnútornej radosti sú prirodzenou súčasťou života a privádzajú nás k prvotnému bodu poslania tanca vo výchove. Je len málo detí, ktoré prichádzajú do tanečných sál s vyvinutým zmyslom pre tanečný prejav.

Hudobný odbor má 5 oddelení:

Výška poplatkov

ROZHODNUTIE: Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje všeobecne záväzným nariadením č. 4/2017 určenie výšky poplatku v základnej umeleckej škole (ZUŠ) takto:

HUDOBNÝ ODBOR
HUDOBNÝ NÁSTROJ A SPEV
11
/ mesiac
VO, TO, LDO
skupinové vyučovanie
8
/ mesiac
druhý hudobný nástroj
a spev
25
/ mesiac
druhý a každý ďalší
skupinový odbor
11
/ mesiac

Pre žiakov nad 25 rokov: Hudobný odbor: 80 €; VO, TO, LDO – skupinové odbory: 50 €
Žiak, ktorý chodí aj na inú ZUŠ a neodovzdal čestné prehlásenie: Hudobný odbor: 50 €; VO, TO, LDO – skupinové odbory: 35 €

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka

Zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok stanovený týmto VZN včas a bezodkladne na číslo účtu: SK23 5600 0000 0075 2491 6003, špec. symbol: 250, do správy pre prijímateľa uveďte: meno a priezvisko Vášho dieťaťa (za obdobie: september – december, január – jún, alebo po dohode aj mesačne, vždy do 10. v mesiaci).
Zákonný zástupca môže písomne požiadať riaditeľa školy o oslobodenie mesačného príspevku v prípade, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi. Je povinný predložiť doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu (Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov).