MENU

História Hudobného odboru

Hudobný odbor má v našej umeleckej škole silné zastúpenie. Je zo všetkých odborov najstarší. Od roku 1938, po založení prvej hudobnej školy, začínal svoje dejiny s piatimi pedagógmi: Martou Taubingerovou, Martou Kočutekovou, Máriou Turiančekovou, Ottom Brüknerom a Kolomanom Takácsom. Vyučovala sa hra na klavíri a husliach. Postupne sa odbor rozrastal a pribúdali aj ďalšie nástroje – akordeón, trúbka a gitara. Každým rokom obohatili odbor noví kvalifikovaní učitelia.

Tým bol podmienený aj rast a kvalita školy. Od roku 1973 pôsobil v škole Spevácky zbor žiakov pod vedením Dagmar Schmidtovej a Pioniersky dychový súbor (neskôr Žiacky dychový súbor), ktorého zakladateľmi boli Ivan Kováčik a Rudolf Tirpák (bývalý riaditeľ). História dychovej hudby sa začína písať v roku 1972, keď vtedajší riaditeľ Jozef Gurka dostal od odboru školstva úlohu založiť žiacku dychovú hudbu.

V tom čase však v našej škole študovali iba dvaja klarinetisti a jeden trúbkar. No príkaz sa musel splniť aj napriek týmto nedostatkom. Popri zabezpečovaní hudobných nástrojov začali učitelia dychových nástrojov pracovať aj so žiakmi, ktorí nehrali na žiaden z nich. V úplných začiatkoch pomohol aj skúsený dirigent a skladateľ Igor Dibák, ktorý v hudobnej škole vyučoval externe. Zanietenie všetkých učiteľov prinieslo svoje ovocie. V predvečer 1. mája 1973 sa 20- členný dychový orchester úspešne predstavil na verejnosti. To bolo prvé vykročenie. Pri svojom 25. výročí mala dychovka za sebou takmer 350 vystúpení.

V rokoch 1972 – 1976 sa za dirigentským pultom striedali Rudolf Tirpák a Ivan Kováčik. Od roku 1974 už stál na poste dirigenta iba Ivan Kováčik. Vďaka novým prichádzajúcim učiteľom (Jozef Vysokai, Karol Petro, Michal Prach) sa postupne formoval dychový orchester a jeho kvalita. V roku 1991 sa éra žiackej dychovky v našej ZUŠ skončila.Úspechy zažíval aj Spišský komorný súbor zložený z učiteľov sláčikového oddelenia – Juraj Havaš, Anton Šterbák, Alžbeta Motulková a Klaudius Kuffa.Postupne vznikali ďalšie telesá a komorné zoskupenia. Jedným z najstarších a doteraz činných je aj ľudová hudba Špjevanka, ktorá robí radosť svojim poslucháčom a žne úspechy viac ako 30 rokov. Založil ju Anton Šterbák.

V súčasnosti ponúka hudobný odbor štúdium až na 13 hudobných nástrojoch a v speve. Žiaci sa prezentujú na verejných a interných koncertoch, kultúrnych podujatiach v meste a širokom okolí. Pravidelne sa pripravujú aj na súťaže, od regionálnych po medzinárodné. Každoročne sa hudobný odbor môže pochváliť veľkým počtom úspešných umiestnení. Vyučuje sa hra na nasledujúcich hudobných nástrojoch: klavír, keyboard, husle, violončelo, cimbal, gitara, akordeón, zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka, pozauna a bicie. Vyučuje sa aj sólový spev.

Okrem individuálneho vyučovania ponúka hudobný odbor aj účinkovanie v rôznych komorných zoskupeniach. V škole pracujú tieto: Ľudová hudba Spišanček, Spišanček prípravka, Sláčikový orchester, Sláčikové zoskupenie MOKAMA, Flautové kvarteto Syrinx, Hudobná skupina Rubikon, Akordeónové súbory, Gitarový súbor.
Absolventi hudobného odboru sa môžu uchádzať o štúdium na konzervatóriách alebo na iných stredných a vysokých školách umeleckého zamerania, zapojiť sa do rôznych hudobných telies v rámci mesta alebo miesta ďalšieho štúdia. Naši absolventi sa stávajú fundovaní návštevníci a milovníci koncertov a rôznych umeleckých aktivít s citom pre krásu a ľudské hodnoty.

V tom čase však v našej škole študovali iba dvaja klarinetisti a jeden trúbkar. No príkaz sa musel splniť aj napriek týmto nedostatkom. Popri zabezpečovaní hudobných nástrojov začali učitelia dychových nástrojov pracovať aj so žiakmi, ktorí nehrali na žiaden z nich. V úplných začiatkoch pomohol aj skúsený dirigent a skladateľ Igor Dibák, ktorý v hudobnej škole vyučoval externe. Zanietenie všetkých učiteľov prinieslo svoje ovocie. V predvečer 1. mája 1973 sa 20- členný dychový orchester úspešne predstavil na verejnosti. To bolo prvé vykročenie. Pri svojom 25. výročí mala dychovka za sebou takmer 350 vystúpení.
V rokoch 1972 – 1976 sa za dirigentským pultom striedali Rudolf Tirpák a Ivan Kováčik. Od roku 1974 už stál na poste dirigenta iba Ivan Kováčik. Vďaka novým prichádzajúcim učiteľom (Jozef Vysokai, Karol Petro, Michal Prach) sa postupne formoval dychový orchester a jeho kvalita. V roku 1991 sa éra žiackej dychovky v našej ZUŠ skončila.Úspechy zažíval aj Spišský komorný súbor zložený z učiteľov sláčikového oddelenia – Juraj Havaš, Anton Šterbák, Alžbeta Motulková a Klaudius Kuffa.Postupne vznikali ďalšie telesá a komorné zoskupenia. Jedným z najstarších a doteraz činných je aj ľudová hudba Špjevanka, ktorá robí radosť svojim poslucháčom a žne úspechy viac ako 30 rokov. Založil ju Anton Šterbák.
V súčasnosti ponúka hudobný odbor štúdium až na 13 hudobných nástrojoch a v speve. Žiaci sa prezentujú na verejných a interných koncertoch, kultúrnych podujatiach v meste a širokom okolí. Pravidelne sa pripravujú aj na súťaže, od regionálnych po medzinárodné. Každoročne sa hudobný odbor môže pochváliť veľkým počtom úspešných umiestnení. Vyučuje sa hra na nasledujúcich hudobných nástrojoch: klavír, keyboard, husle, violončelo, cimbal, gitara, akordeón, zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka a bicie. Vyučuje sa aj sólový spev.
Okrem individuálneho vyučovania ponúka hudobný odbor aj účinkovanie v rôznych komorných zoskupeniach. V škole pracujú tieto: Ľudová hudba Špjevanka, Ľudová hudba Spišanček, Spišanček prípravka, Sláčikový orchester, Sláčikové zoskupenie MOKAMA, Flautové kvarteto Syrinx, Hudobná skupina Rubikon, Akordeónové súbory, Gitarový súbor. Absolventi hudobného odboru sa môžu uchádzať o štúdium na konzervatóriách alebo na iných stredných a vysokých školách umeleckého zamerania, zapojiť sa do rôznych hudobných telies v rámci mesta alebo miesta ďalšieho štúdia. Naši absolventi sa stávajú fundovaní návštevníci a milovníci koncertov a rôznych umeleckých aktivít s citom pre krásu a ľudské hodnoty.

Oddelenia hudobného odboru:

Čo sa u nás vyučuje:

klavír
organ
akordeón
keyboard
spev
cimbal
husle
violončelo
gitara
zobcová flauta
priečna flauta
saxofón
trúbka
pozauna
bicie nástroje
klarinet

Súbory školy

Spevácky zbor Chorus cantoris vznikol v roku 2005. Spočiatku niesol názov Spevácky zbor učiteľov, ktorého začiatky mala v rukách dnes už zosnulá učiteľka Dagmar Schmidtová. O rok neskôr sa toto vokálne teleso predstavilo na Európskom festivale umeleckého školstva v rímsko-katolíckom kostole v Spišskej Novej Vsi, kde spievalo počas slávnostného  otvorenia na sv. omši. Odvtedy sa úspešne prezentuje takmer na každom verejnom koncerte v rámci ZUŠ. V roku 2008 sa vedenia zboru ujala Blanka Richnavská, ktorá sa svedomito postavila k príprave na vystúpenia a prehliadky. Už pod novým názvom Chorus cantoris sa prvý krát zúčastnil v roku 2008 na  prehliadke zborov Spišské zborové dni v koncertnej sále Reduty. V roku 2011 prevzala  dirigentskú taktovku Eva Mišenčíková, ktorá úspešne viedla zbor 3 roky. V súčasnosti zbor pracuje pod vedením  Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS. art. Počas jej vedenia zbor rozšíril svoj repertoár o populárnu hudbu a úpravy svetoznámych piesní. Zbor sa prezentuje prevažne na školských koncertoch. Členmi zboru sú učitelia tunajšej ZUŠ.

V školskom roku 2018/2019 pracuje v tomto zložení:

Soprán: Alt: Tenor: Bas:
Eva Kopperová Olena Ringošová Martin Richnavský Marián Kamenický
Tatiana Ogurčáková Gabriela Váradi Martin Konečný Slavomír Rakyta
Michaela Formelová Lucia Štapinská Stanislav Dvorský Jozef Vysokai
Ľudmila Milčáková Alena Mušutová Radoslav Sedlák Peter Zajac
Denisa Kotradyová Alexandra Schmidtová Gabriel Kopilec
Zuzana Lukáčová Alžbeta Tekáčová

Vznikla v školskom roku 2003/2004 ešte na pôde ZUŠ REV. Pôvodné nástrojové obsadenie bolo husle, viola, akordeón a kontrabas. Postupne sa obsadenie rozšírilo o klarinet a cimbal. Tvorí ju približne 9 stálych členov v hudobnej zložke a 5 v speváckej zložke. Ich prezentácia je zameraná na  ľudové námety z rôznych oblastí Slovenska. Pravidelne účinkujú na verejných koncertoch školy a vo veľkej miere aj  na kultúrnych podujatiach v meste a blízkom okolí.

Aj naši malí hudobníci majú možnosť účinkovať v ľudovom súbore. V školskom roku 2009/2010 vznikla prípravka  – teda malý Spišanček, v ktorom účinkujú žiaci 1. – 4. ročníka. Prvýkrát sa tento súbor s úspechom predstavil na záverečnom koncerte 2010 v Redute. Obidva súbory pracujú pod vedením Mgr. Martina Richnavského.

Zlato na prehliadke “Zahraj, že mi zahraj”

23. apríla 2016 sa ľudová hudba zúčastnila regionálnej súťaže hudobného folklóru detí “Zahraj, že mi zahraj” v Margecanoch. Súťažili deti z okresu Gelnica a Spišská Nová Ves. V kategórii ľudová hudba Spišanček získal  zlaté pásmo. V speváckej kategórii sa ako sólistka predstavila Klára Labaničová, ktorá získala strieborné pásmo.Veľkým prekvapením bola nominácia prináša ľudovej hudby Miroslava Pechu na postup do krajského kola v Buzici. Bude nás reprezentovať v kategórii sólista v hre na husliach.

Hudobná skupina vznikla v školskom roku 2003/2004 a ponúka žiakom nové možnosti prezentácie. Členovia tejto kapely sú väčšinou starší žiaci II. stupňa, ktorí dobre ovládajú svoje hudobné nástroje. Výber repertoáru je pestrý a rozmanitý. Žiaci si počas roka môžu vybrať momentálne hity, ktoré práve letia v oblasti populárnej hudby. Pod odborným vedením tak môžu interpretovať, čo ich najviac zaujíma a baví. Rubikon sa pravidelne zúčastňuje na verejných koncertoch a na kultúrnych podujatiach v meste. Skupina je zložená zo speváckej zložky, ktorú istý čas, v jej začiatkoch, viedla učiteľka Dagmar Schmidtová (dnes spolupracuje s vokálnou skupinou Trend) a z inštrumentálnej zložky, ktorá pracuje pod vedením učiteľa Mariána Kamenického.

Tanečná skupina Hands pod vedením Mgr. Gabriely Váradi vznikla v roku 1999. V tom čase mala  iba desať stálych členov, ale postupne svoje rady stále rozširovala. V súčasnej dobe má okolo tridsať tanečníkov, medzi ktorými nájdeme  9-ročné tanečné hviezdičky, ale aj 19-ročné ročné stálice. V repertoári tanečnej skupiny nájdeme scénické choreografie, ale aj choreografie v štýle dance show a hip hop. Počas svojej existencie sa súbor predstavil približne v 140 choreografiách. Zúčastnil sa niekoľkých tanečných festivalov, napr. Dni tanca vo Svite, súťaží Talent Night v Košiciach, tanečnej súťaže o cenu primátora Bratislavy, každoročne sa zúčastňuje súťaže Talentárium, ktorú organizuje SOS (Spišské osvetové stredisko). Pravidelne účinkuje na školských koncertoch, plesoch a firemných podujatiach.

Sláčikový orchester vznikol v roku 2005. Je zložený zo žiakov  sláčikového a dychového oddelenia za sprievodu klavíra. Nehrajú však len žiaci, ale aj ich učitelia, ktorí  podporujú kvalitu hraných skladieb. Vypomáhajú v hre na bicích nástrojoch, basgitare, ale aj na dychových nástrojoch. V počiatkoch svojho účinkovania bol repertoár skladieb zložený hlavne z klasickej hudby. Dnes sa toto teleso prezentuje  hlavne skladbami komerčnejšieho charakteru a to hudbou z filmov, muzikálov, ktorá je v dnešnej dobe počítačov, filmov a muzikálov atraktívnejšia.

V roku 2006  úspešne odštartoval svoju umeleckú kariéru na Festivale komorných telies v Čadci. Začínali bez akýchkoľvek  sprievodných a zvukomalebných nástrojov iba za sprievodu klavíra s počtom šiestich žiakov.  Tam sa prezentovali v komornejšom zložení s klasickým repertoárom.

O dva roky sa počet žiakov rozšíril na 12 a v októbri 2008  vystúpil so svojím novým originálnejším programom  na slávnostnom oceňovaní primátorov družobných miest v Spišskom divadle.

V decembri 2009 zas účinkoval ako hosť vianočného koncertu spišskonovoveského miešaného  zboru CHORUS IGLOVIA pod názvom „Tichá noc 2009“ v koncertnej sále Reduty.

V júni 2010 prvýkrát získal jednu z piatich cien na celoslovenskom Festivale komornej hudby Gelnický kľúč. Bola to cena riaditeľky festivalu. Odvtedy sa tejto súťaže zúčastňujeme približne v dvojročných cykloch.

V máji 2013 sa konala celoslovenská prehliadka orchestrov v Trenčíne, kde orchester získal 1. miesto a pochvalný list. V septembri si víťazstvo vybojovali na medzinárodnej prehliadke Spish talent v Smižanoch. Tam získali zlaté miesto a celkové víťazstvo – hlavnú cenu.

Pri príležitosti dňa študentstva si v novembri 2013 orchester prevzal ďakovný list od primátora mesta PhDr. Jána Volného, PhD. za úspešnú reprezentáciu mesta. V júni 2014 sa  predstavil na celoslovenskom festivale Gelnický kľúč v Gelnici, kde získal jednu z piatich udelených cien, a to cenu Gelnický kľúč. V roku 2015 sa orchester zúčastnil tradične prehliadky Gelnický kľúč, odkiaľ si priniesli hlavnú cenu vo svojej kategórii.

Na koncertných pódia orchester rozdáva svoju hudbu už 10 rokov. Toto okrúhle jubileum si orchester oslávil výnimočným koncertom dňa 24. júna 2015 v koncertnej sále Reduty.  Neopakovateľný zážitok a dlhotrvajúci potlesk v závere si budeme pamätať ešte veľmi dlho.

Od svojho prvého vystúpenia sa toto teleso vyprofilovalo a stalo sa nepostrádateľným na rôznych kultúrnych podujatiach v meste a blízkom okolí. Pravidelne účinkuje na plesoch, príležitostných akciách a na všetkých koncertoch školy. V súčasnosti v ňom účinkuje  20 členov  a pracuje pod vedením Mgr. Mariany Kacvinskej DiS. art..

Akordeónový súbor začal svoje pôsobenie v septembri roku 2009. Súbor navštevujú žiaci prvého a druhého stupňa hudobného odboru pod odborným vedením pána učiteľa Mariána Kamenického. Počas svojho krátkeho pôsobenia súbor naštudoval mnoho zaujímavých skladieb pre akordeón, a to: Scott Joplin- Peacherine Rag a skladbu v úprave triedneho učiteľa Mariána  Kamenického – Narodil sa Kristus Pán. Tento hudobný repertoár zožal veľký úspech na vianočnom koncerte v spišskonovoveskej Redute. Vo svojom ďalšom pôsobení sa bude súbor zameriavať na reprodukciu skladieb nielen klasického, ale aj moderného žánru.

Už druhý školský rok v našej ZUŠ ponúkame možnosť spievať v školskom speváckom zbore. Keďže učebné plány schválené MŠ SR určujú povinnosť pre všetkých žiakov hudobného odboru navštevovať okrem hlavného predmetu, hudobnej náuky tiež aj hodiny komornej hry, štvorručnej alebo orchestrálnej hry od tretieho ročníka. Ide o skupinovú formu výučby s cieľom naučiť žiakov muzicírovať, počúvať jeden druhého, rešpetkovať dirigenta, či vedúceho skupiny. Žiaci sláčikového, dychového a akordeónového oddelenia zvyčajne navštevujú hodiny komornej, súborovej alebo orchestrálnej hry a žiaci klavírneho, speváckeho a keyboardového oddelenia zas majú hodiny štvorručnej hry alebo spevácky zbor.

V súčasnosti máme dva zbory. Mladších žiakov vedie Mgr. Olena Ringošová a starších žiakov Mgr. Andrea Marchynová, DiS.art.

Foklórny tanečný súbor dostal svoj názov podľa studničky – „Studzjenka“, v ktorej čistá pramenitá voda symbolizuje náš krásny folklór. Začiatky súboru siahajú do roku 2005. Členmi sú žiaci  od 5. – 7. ročníka, ale aj študenti II. stupňa. Z oblasti tanečného folklóru spracúva súbor viacero oblastí Slovenska, a to:  Spiš, Zemplín, Horehronie, Myjava, Detva,  tiež goralské choreografie a  cigánske tance. Tento repertoár bol prezentovaný na rôznych kultúrnych a školských  podujatiach.Tanečné čísla hudobne doprevádza učiteľ  Marián  Kamenický na akordeóne, no spolupracujú tiež s ľudovou hudbou Špjevanka. V školskom roku 2009/2010 vznikla prípravná skupina, ktorú navštevujú mladší žiaci. Učia sa základné tanečné prvky z jednotlivých  oblastí folklóru a postupne sa tak pripravujú na účinkovanie vo foklórnom súbore Studzjenka. Súbor pracuje pod vedením Mgr. Jany Kamenickej.

V literárno-dramatickom  odbore pôsobí v  už vyše 10 rokov aj detský divadelný súbor AMOS, ktorý sa venuje výchove mladých talentov – divadelníkov. Ponúka žiakom priestor pre interakciu s divákom a praktické zúročenie teoretických vedomostí, ktoré nadobudli na hodinách literárno – dramatického odboru (LDO). Ako sa menia učitelia, mení sa aj štýl práce a žánrová orientácia. Divadelný súbor založila bývala učiteľka Iveta Liptáková, ktorá sa venovala hlavne bábko – herectvu. Každý vyučujúci má však svoj rukopis a tak príchodom novej pedagogičky Eva Kopperovej, ktorá začala na našej ZUŠ vyučovať od roku 2005 sa orientácia súboru presmerovala na pantomímu, ktorú po čase vystriedala detská dramatická tvorba a pohybové divadlo. Vo svojich predstaveniach zahŕňa divadelný súbor AMOS prvky divadelnej činnosti, detskú divadelnú tvorivosť, umelecký prednes, alternatívne formy divadla nap. Pohybové, nemohra, poézia, detský muzikál a iné. Od školského roka 2012/13 sa tento súbor pýši novým menom Studio 12, ktoré vzniklo pod vplyvom novej divadelnej mini-sály v našej ZUŠ pre potreby divadelných predstavení. V minulom roku súbor prvýkrát postúpil na celoslovenskú prehliadku do Šale s predstavením Kmotra smrť.

Pravidelne sa s úspechom predstavuje v rôznych súťažiach či už regionálneho, krajského, ale aj celoslovenského charakteru. V súčasnosti v ňom pracujú takmer všetci žiaci literárno-dramatického odboru.

V školskom roku 2014/2015 sa sláčikové kvarteto prvý krát predstavilo na Novoročnom koncerte 27. 01. 2015 v koncertnej sále ZUŠ, kde sa prezentovali populárnou skladbou Yesterday. Svoje prvé vystúpenia mali v zložení kvarteta, no postupne sa podľa aranžmánov skladieb ku kvartetu pridal aj klavír, niekedy kontrabas, či percusie. MOKAMA je zložená hlavne zo žiakov starších ročníkov. Repertoár je zameraný na populárne skladby v klasickom prevedení. Od svojho prvého vystúpenia pravidelne účinkujú na rôznych podujatiach organizovaných mestom, či inými kultúrnymi inštitúciami. MOKAMA pracuje pod vedením PaedDr. Mgr.art. Petra Šterbáka. Tri krát sa zúčastnili celoslovenskej prehliadky komornej hudby Gelnický kľúč, kde sa získali raz zlaté pásmo a hlavnú cenu Gelnický kľúč a 2x strieborné pásmo.

Pedagógovia

 • Mgr. Lucia Štapinská, DiS.art. – vedúca HO, vedúca PK – klavír, korepetície HO,  mail: lucia.stapinska@zussnv.sk
 • Mgr.art. Miriam Bednárová, DiS.art. – klavír, korepetície HO, TO,  mail: miriam.bednarova@zussnv.sk
 • Mgr. Stanislav Dvorský – hudobná náuka, klavír, korepetície TO, LDO, mail: stanislav.dvorsky@zussnv.sk
 • Ľubica Gábiková, DiS.art. – klavír, mail: lubica.gabikova@zussnv.sk
 •  Anna Hojnošová, DiS.art. – klavír, mail: anna.hojnosova@zussnv.sk
 • Mgr. Marek Jamrich – organ, mail: marek.jamrich@zussnv.sk
 • Mgr. Eva Mišenčíková, DiS.art. – klavír, korepetície TO, HO, mail: eva.misencikova@zussnv.sk
 • Mgr. Alena Mušutová, DiS.art. – klavír, gitara, korepetície HO, mail: alena.musutova@zussnv.sk
 • Mgr. Olena Ringošová – klavír, keyboard, korepetície TO, mail: olena.ringosova@zussnv.sk
 • Mgr. Katarína Roguľová, DiS.art. – klavír, korepetície HO, TO, mail: katarina.rogulova@zussnv.sk
 • PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD. – klavír, hudobná náuka, mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk
 • Mgr. Ľudmila Takáčová-klavír, korepetície HO, mail: ludmila.milcakova@zussnv.sk
 • Mgr. Michaela Formelová – vedúca PK – spev, mail: michaela.formelova@zussnv.sk
 • Mgr.art. Filip Demek, DiS.art. – spev, mail: filip.demek@zussnv.sk
 • Mgr. Zuzana Dudžáková, DiS.art. – gitara, mail: zuzana.dudzakova@zussnv.sk
 • Mgr. Gabriel Kopilec, DiS.art. – spev, mail: gabriel.kopilec@zussnv.sk
 • Marián Mikolaj, DiS.art. – gitara, mail: marian.mikolaj@zussnv.sk
 • Mgr. Zuzana Pavlíková, DiS.art. (zástupkyňa) –  gitara, mail: zuzana.lukacova@zussnv.sk
 • Mgr.art. Michaela Regecová – gitara, mail: michaela.regecova@zussnv.sk
 • Radoslav Sedlák, DiS.art. – gitara, mail: radoslav.sedlak@zussnv.sk
 • PaedDr. Mgr.art. Peter Šterbák – vedúci PK – husle, mail: peter.sterbak@zussnv.sk
 • Mgr. Mariana Kacvinská, DiS.art. (riaditeľka) – husle, mail: mariana.kacvinska@zussnv.sk
 • Martin Puška, DiS.art. – husle, mail: martin.puska@zussnv.sk
 • Mgr. Martin Richnavský – husle, mail: martin.richnavsky@zussnv.sk
 • Štefan Vansač, DiS.art. – cimbal, keyboard, mail: stefan.vansac@zussnv.sk
 •  
 • Mgr. Denisa Kotradyová, DiS.art. – vedúca PK – zobcová flauta, priečna flauta, mail: denisa.kotradyova@zussnv.sk
 • Henrieta Filipová – zobcová flauta, saxofón, mail: henrieta.filipova@zussnv.sk
 • Bc. Marek Kacvinský, DiS.art. – zobcová flauta, trúbka, pozauna, mail: marek.kacvinsky@zussnv.sk
 • Mgr. Slavomír Rakyta, DiS.art. – zobcová flauta, saxofón, mail: slavomir.rakyta@zussnv.sk
 • Mgr. Peter Zajac, DiS.art. – bicie nástroje, mail: peter.zajac@zussnv.sk
 • Martin Konečný, DiS.art. – vedúci PK – akordeón, keyboard, mail: martin.konecny@zussnv.sk
 • Marián Kamenický, DiS.art. – akordeón, keyboard, mail: marian.kamenicky@zussnv.sk
 • Mgr. Eva Šterbáková, DiS.art. – akordeón, mail: eva.sterbákova@zussnv.sk