MENU

Niečo o našej ZUŠ

Základná umelecká škola poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, na konzervatóriá a pre odborné štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním.

 

Oproti tým obyčajným, ktoré vyučujú hlavne fakty, sú umelecké školy o čosi zaujímavejšie. Vychovávajú umením a k umeniu. Deti a mládež tu spoznávajú nový svet, objavujú jeho silu, krásu a zmysel. Formujú svoj charakter a svoj vzťah ku kráse.

Tak je to aj na Základnej umeleckej škole v Spišskej Novej Vsi. Formuje mladých ľudí, ktorí sa venujú rôznym umeleckým záľubám. Okrem vedomostí a umeleckých zručností získavajú práve tu žiaci aj vlastné umelecké názory a pestujú si návyky a suverénne vystupovanie pred verejnosťou prostredníctvom pravidelných koncertov, vystúpení, rôznych predstavení, festivalov a súťaží. Kvalitu a systematickosť vyučovania garantujú učebné osnovy schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, prepracovaná metodika . Škola preto stojí nohami pevne na zemi a hlavu môže mať pokojne v oblakoch už dlhých 80 rokov.

Hudobný odbor má najdlhšiu tradíciu. Podpísal sa pod vznik prvej Súkromnej hudobnej školy už v roku 1940. Začínal s piatimi pedagógmi, ktorí vyučovali hru na klavíri a husliach. Dnes je ponuka hudobných nástrojov oproti začiatkom veľmi bohatá. Okrem klavíra a huslí u nás žiaci môžu študovať hru na akordeóne, keyboarde, cimbale, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trombóne, trúbke a tiež sa venujeme klasickému, či populárnemu spevu. Vyučujú tu odborne vysoko kvalifikovaní pedagógovia. Majú mimoriadne dobré výsledky. Ich žiaci sa predstavujú na verejných koncertoch školy, na rôznych kultúrnych akciách mesta a okresu ale aj na celoslovenských a medzinárodných súťažiach a festivaloch, kde sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach. Žiaci hudobného odboru majú mnoho možností ako uplatniť svoj talent. Okrem sólového hrania môžu účinkovať v dvoch ľudových hudbách – Spišanček a Spišanček prípravka, môžu pôsobiť tiež v speváckej zložke Pantľička, ktorá je súčasťou Spišančeka, spievať komornom či speváckom zbore. Hrať alebo spievať majú možnosť aj v hudobných skupinách, v sláčikovom orchestri, komornom zoskupení MOKAMA, flautovom súbore SYRINX alebo v rôznych iných komorných zoskupeniach či už dychových, sláčikových, gitarových alebo akordeónových.

Druhým najväčším a najstarším  odborom je ten výtvarný. Vznikol v roku 1962. Okrem tradičných výtvarných techník sa tu vyučuje aj keramika, počítačová grafika, umelecká fotografia, digitálna kresba či animácia. Žiakom je dostupná miestnosť, ktorá je vybavená keramickou pecou a keramickým kruhom. V rámci voliteľného predmetu majú možnosť vytvárať rôzne keramické výrobky, ktoré sa môžu pýšiť tiež skvelými úspechmi. Niekoľko rokov je do výtvarného odboru zaradené okrem klasických výtvarných predmetov aj zameranie multimédiá, ktoré sa venuje fotografii, práci s 3D tlačiarńou, venujú sa aj digitálne kresbe a animácii. Výtvarný odbor spolupracuje aj s ostatnými odbormi školy. Vyrába rekvizity, výtvarné scény, masky a kostýmy, ktoré sú potrebné na predstavenia. 

Tanečný odbor bol založený v školskom roku 1975-1976. Tancom sa žiaci učia vyjadrovať reálnu skutočnosť. Vyjadrujú ním city, nálady, rozprávajú príbehy a niekedy sa im podarí vyvolať pocit, ktorý sa slovami nedá opísať. Tento odbor je priamo prepojený s detstvom, pretože vtedy najviac túžime po pohybe, hre a tanečnom pohybe. Je ale len málo detí, ktoré majú prirodzený zmysel pre tanečný prejav. Túto citlivosť je u nich potrebné budovať. Naučiť ich správne držať telo, rozvíjať v nich vnútorné cítenie hudby a pocitu, vnímanie a predstavivosť. Absolventi sa uplatňujú v amatérskych tanečných súboroch, pokračujú v štúdiu na konzervatóriu či na strednej umeleckej škole. 

Literárno-dramatický odbor je najmladším a bol založený v školskom roku 1976/1977. Deti, ktoré sa v ňom vzdelávajú, sa učia pri práci aj pri hre s ostatnými vyjadriť samé seba. Štúdium je zamerané na prednes, mimický prejav, scénické miniatúry, tvorivú hru a realizáciu menších i väčších divadelných hier. Raz ročne iniciuje spoločné medziodborové predstvavenie, ktorého súčasťou sú všetky odbory školy.   Odbor má za sebou množstvo úspechov. Pravidelne sa zúčastňujú festivalu pantomíny PAN v Liptovskom Mikuláši a úspechy zbierajú aj  na súťažiach detskej dramatickej tvorivosti i v prednese. V odbore pracuje divadelný súbor STUDIO 12+20, ktorého súčasťou sú všetci žiaci literárno-dramatického odboru. 

Dôležitou spoločenskou funkciou každej základnej umeleckej školy je aj výchova budúcich divákov, poslucháčov, návštevníkov galérií a záujemcov o kultúru. A práve tu u nás sa naučia oceniť a užívať si krásu umenia.

Riaditelia školy:

  1. Koloman Takács – (1940 -1944)
  2. Dezider Nágel – (1946 -1947)
  3. Ján Móry – (1947 – 1960)
  4. Jozef Gurka – (1960 -1974)
  5. Rudolf Tirpák – (1974 – 1991)
  6. Eva Šterbáková – (1991 – 2019)
  7. Mariana Kacvinská – (2019-

Študijné odbory

Čo u nás môžete študovať.

Slide

Výtvarný odbor na Základnej umeleckej škole v Spišskej Novej Vsi ponúka odborné vzdelávanie v predmetoch kresba, maľba, grafika a priestorové vytváranie. Súčasťou výučby v týchto predmetoch sú: dekoratívna tvorba, modelovanie, výtvarná teória a fotografovanie.

Slide

Dramatickú výchovu môžeme charakterizovať ako skupinovú skúsenosť, v ktorej každé dieťa vedieme k tomu, aby vyjadrilo samo seba v práci pri hre s ostatnými. Edukačný proces je zameraný na umelecký prednes, tvorivú hru, mimický prejav.

Slide

Absolventi hudobného odboru sa môžu uchádzať o štúdium na konzervatóriách alebo na iných stredných a vysokých školách umeleckého zamerania, zapojiť sa do rôznych hudobných telies. Naši absolventi sa stávajú fundovaní návštevníci a milovníci koncertov.

Slide

Túžba po pohybe a tanečný pohyb s pocitom vnútornej radosti sú prirodzenou súčasťou života a privádzajú nás k prvotnému bodu poslania tanca vo výchove. Je len málo detí, ktoré prichádzajú do tanečných sál s vyvinutým zmyslom pre tanečný prejav.

Výtvarný

Výtvarný odbor na ZUŠ v Spišskej Novej Vsi ponúka odborné vzdelávanie v predmetoch kresba, maľba, grafika a priestorové vytváranie. Súčasťou výučby v týchto predmetoch sú: dekoratívna tvorba, modelovanie, výtvarná teória a fotografovanie.

Lit.-dramatický

Dramatickú výchovu môžeme charakterizovať ako skupinovú skúsenosť, v ktorej každé dieťa vedieme k tomu, aby vyjadrilo samo seba v práci pri hre s ostatnými. Edukačný proces je zameraný na umelecký prednes, tvorivú hru, mimický prejav.

Hudobný

Absolventi hudobného odboru sa môžu uchádzať o štúdium na konzervatóriách alebo na iných stredných a vysokých školách umeleckého zamerania, zapojiť sa do rôznych hudobných telies. Naši absolventi sa stávajú fundovaní návštevníci a milovníci koncertov.

Tanečný

Túžba po pohybe a tanečný pohyb s pocitom vnútornej radosti sú prirodzenou súčasťou života a privádzajú nás k prvotnému bodu poslania tanca vo výchove. Je len málo detí, ktoré prichádzajú do tanečných sál s vyvinutým zmyslom pre tanečný prejav.