PREDSTAVUJEME Literárno-dramatický odbor našej ZUŠ

Prehrať video
LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR
Dramatickú výchovu môžeme charakterizovať ako skupinovú skúsenosť, v ktorej každé dieťa vedieme k tomu, aby vyjadrilo samo seba v práci pri hre s ostatnými. Hlavným cieľom je zvládnutie jednoduchej dramatickej činnosti, na základe ktorej žiaci získajú základné odborné zručnosti v oblasti dramatického štúdia. Edukačný proces je zameraný na umelecký prednes, tvorivú hru, mimický prejav, jednoduché scénické miniatúry a vo vyšších ročníkoch sú žiaci súčasťou väčších divadelných projektov.
Štúdium je rozdelené na tieto časti: Prípravné štúdium – trvá rok. Je zamerané na diagnostiku schopností a zručností. Po úspešnom absolvovaní postupovej skúšky môže žiak pokračovať v základnom primárnom štúdiu, ktoré trvá ďalšie štyri roky a následne pokračuje v nižšom sekundárnom vzdelávaní, ktoré trvá tiež štyri roky. Na to, aby žiaci mohli pokračovať vo všetkých vzdelávacích častiach, musia v záverečnom štvrtom ročníku daného vzdelávania, vykonať záverečnú skúšku a na základe úspešného zvládnutia, môžu pokračovať ďalej.
LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR
Dramatickú výchovu môžeme charakterizovať ako skupinovú skúsenosť, v ktorej každé dieťa vedieme k tomu, aby vyjadrilo samo seba v práci pri hre s ostatnými.
Hlavným cieľom je zvládnutie jednoduchej dramatickej činnosti, na základe ktorej žiaci získajú základné odborné zručnosti v oblasti dramatického štúdia. Edukačný proces je zameraný na umelecký prednes, tvorivú hru, mimický prejav, jednoduché scénické miniatúry a vo vyšších ročníkoch sú žiaci súčasťou väčších divadelných projektov.
Posledným je II. stupeň, na ktorom študujú zväčša študenti strednej školy. Sú to už zrelé osobnosti, ktoré majú dobré základy dramatickej tvorivosti. Literárno-dramatický odbor tiež pripravuje žiakov na profesionálnu dráhu hercov a pripravuje ich na talentové skúšky na stredné a vysoké školy s hereckým zameraním.
V ZUŠ J. Fabiniho 1 v Sp. Novej Vsi pôsobil v literárnom odbore viac ako 10 rokov detský divadelný súbor AMOS, ktorý sa venoval výchove mladých talentov – divadelníkov. Ponúkal im priestor pre interakciu s divákom a praktické zúročenie teoretických vedomostí, ktoré nadobudli na hodinách literárno - dramatického odboru (LDO). Ako sa menia učitelia, mení sa aj štýl práce a žánrová orientácia. Divadelný súbor založila bývala učiteľka Iveta Liptáková, ktorá sa venovala hlavne bábko – herectvu.
Posledným je II. stupeň, na ktorom študujú zväčša študenti strednej školy. Sú to už zrelé osobnosti, ktoré majú dobré základy dramatickej tvorivosti. Literárno-dramatický odbor tiež pripravuje žiakov na profesionálnu dráhu hercov a pripravuje ich na talentové skúšky na stredné a vysoké školy s hereckým zameraním.
V ZUŠ J. Fabiniho 1 v Sp. Novej Vsi pôsobil v literárnom odbore viac ako 10 rokov detský divadelný súbor AMOS, ktorý sa venoval výchove mladých talentov – divadelníkov. Ponúkal im priestor pre interakciu s divákom a praktické zúročenie teoretických vedomostí, ktoré nadobudli na hodinách literárno - dramatického odboru (LDO). Ako sa menia učitelia, mení sa aj štýl práce a žánrová orientácia. Divadelný súbor založila bývala učiteľka Iveta Liptáková, ktorá sa venovala hlavne bábko – herectvu.
Každý vyučujúci má však svoj rukopis a tak príchodom novej pedagogičky Evy Kopperovej, ktorá začala v našej ZUŠ vyučovať od roku 2005 sa orientácia súboru presmerovala na pantomímu, ktorú po čase vystriedala detská dramatická tvorba a pohybové divadlo. Vo svojich predstaveniach zahŕňa divadelný súbor AMOS prvky divadelnej činnosti, detskú divadelnú tvorivosť, umelecký prednes, alternatívne formy divadla nap. pohybové, nemohra, poézia, detský muzikál a iné. Súbor pod týmto názvom pôsobil do šk roku 2011/2012.
V šk. roku 2011/2012 bola zrekonštruovaná trieda LDO na malé divadelné štúdio, ktoré ponúka našim hercom porovnateľné podmienky aké má aj divadelná scéna v profesionálnom divadle. Samozrejme toto štúdio je menšie a komornejšie. Je však vybavené pódiom, svetlami, zvukovými efektami a pod. Rekonštrukcia tejto miestnosti bola inšpiráciou k novému názvu nášho divadelného súboru, ktorý od toho času nesie názov ŠTÚDIO 12+20. Účinkujú v ňom všetci herci literárno-dramatického odboru.
Každý vyučujúci má však svoj rukopis a tak príchodom novej pedagogičky Evy Kopperovej, ktorá začala v našej ZUŠ vyučovať od roku 2005 sa orientácia súboru presmerovala na pantomímu, ktorú po čase vystriedala detská dramatická tvorba a pohybové divadlo. Vo svojich predstaveniach zahŕňa divadelný súbor AMOS prvky divadelnej činnosti, detskú divadelnú tvorivosť, umelecký prednes, alternatívne formy divadla nap. pohybové, nemohra, poézia, detský muzikál a iné. Súbor pod týmto názvom pôsobil do šk roku 2011/2012.
V šk. roku 2011/2012 bola zrekonštruovaná trieda LDO na malé divadelné štúdio, ktoré ponúka našim hercom porovnateľné podmienky aké má aj divadelná scéna v profesionálnom divadle. Samozrejme toto štúdio je menšie a komornejšie. Je však vybavené pódiom, svetlami, zvukovými efektami a pod. Rekonštrukcia tejto miestnosti bola inšpiráciou k novému názvu nášho divadelného súboru, ktorý od toho času nesie názov ŠTÚDIO 12+20. Účinkujú v ňom všetci herci literárno-dramatického odboru.

Čo sa u nás vyučuje

V literárno-dramatickom odbore sa zameriavame na tieto oblasti štúdia.

Umelecký prednes

Práca v divadelnom súbore

Dramatika a slovesnosť

Pohyb

Čo sa u nás vyučuje

V literárno-dramatickom odbore sa zameriavame na tieto oblasti štúdia.

Umelecký prednes

Práca v divadelnom súbore

Dramatika a slovesnosť

Pohyb

Pedagógovia

  

Vedúca odboru:

EVA KOPPEROVÁ, DiS. art.

  

  

  

Bc. KRISTÍNA KORFANT DiS. art.