MENU

Informácie o štúdiu

Formy vyučovania:

Individuálne
Skupinové

Vyučuje sa v týchto stupňoch štúdia:

Výška poplatkov

ROZHODNUTIE: Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválilo dňa 15. 12. 2022 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach.  

Od januára 2023 je mesačná výška poplatku nasledovná:

HUDOBNÝ ODBOR
HUDOBNÝ NÁSTROJ A SPEV
16
/ mesiac
VO, TO, LDO
skupinové odbory
13
/ mesiac
druhý hudobný nástroj
a spev
25
/ mesiac
druhý
skupinový odbor
15
/ mesiac

Pre žiakov nad 25 rokov: Hudobný odbor: 80 €; VO, TO, LDO – skupinové odbory: 50 €

Žiak, ktorý chodí aj na inú ZUŠ a odovzdal čestné prehlásenie škole iného zriaďovateľa: 

Hudobný odbor: 50 €;
VO, TO, LDO – skupinové odbory: 35 €

Predčasné ukončenie štúdia v ZUŠ

V zmysle § 7 Vyhlášky Ministerstva školstva SR o základnej umeleckej škole č. 324 /2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné predčasne ukončiť štúdium v ZUŠ nasledovným spôsobom:

  1. Zákonný zástupca, resp. dospelý žiak písomne požiada o predčasné ukončenie štúdia a doručí ju na riaditeľstvo školy. Je vhodné, aby túto skutočnosť oznámil aj triednemu učiteľovi.  Žiadosti sú dostupné na webovej stránke v záložke Žiadosti  na stiahnutie.  
  2. Riaditeľ školy štúdium predčasne ukončí posledným dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola predložená žiadosť.
  3. Kým nie je doručená písomná žiadosť o predčasnom ukončení štúdia, žiak je stále v evidencii a teda je potrebné, aby si plnil všetky záväzky z toho vyplývajúce. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že žiakovi nebude ukončené štúdium v ZUŠ aicky, keď prestane navštevovať hodiny. Preto je potrebné, aby zákonný zástupca dodržal vyššie uvedený postup.

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka

                    Zákonný zástupca žiaka  včas a bezodkladne 

 na číslo účtu: SK23 5600 0000 0075 2491 6003, špec. symbol: 250, do správy pre prijímateľa uveďte: meno a priezvisko Vášho dieťaťa (za obdobie: september – december, január – jún, alebo po dohode aj mesačne/štvrťročne, vždy do 10. v mesiaci).

Nárok na odspustenie príspevku v zmysle §5 ods. 5 VZN č. 6/2022: zákonný zástupca alebo plnoletý žiak  písomne požiada riaditeľa školy o oslobodenie mesačného príspevku s priloženým potvrdením ÚPSVaR o tom, že žiak je členom domácnosti,  ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Študijné odbory

Základná umelecká škola, J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi má štyri odbory.

Slide

Výtvarný odbor na Základnej umeleckej škole v Spišskej Novej Vsi ponúka odborné vzdelávanie v predmetoch kresba, maľba, grafika a priestorové vytváranie. Súčasťou výučby v týchto predmetoch sú: dekoratívna tvorba, modelovanie, výtvarná teória a fotografovanie.

Slide

Dramatickú výchovu môžeme charakterizovať ako skupinovú skúsenosť, v ktorej každé dieťa vedieme k tomu, aby vyjadrilo samo seba v práci pri hre s ostatnými. Edukačný proces je zameraný na umelecký prednes, tvorivú hru, mimický prejav.

Slide

Absolventi hudobného odboru sa môžu uchádzať o štúdium na konzervatóriách alebo na iných stredných a vysokých školách umeleckého zamerania, zapojiť sa do rôznych hudobných telies. Naši absolventi sa stávajú fundovaní návštevníci a milovníci koncertov.

Slide

Túžba po pohybe a tanečný pohyb s pocitom vnútornej radosti sú prirodzenou súčasťou života a privádzajú nás k prvotnému bodu poslania tanca vo výchove. Je len málo detí, ktoré prichádzajú do tanečných sál s vyvinutým zmyslom pre tanečný prejav.

Výtvarný

Výtvarný odbor ponúka odborné vzdelávanie v zameraní výtvarná tvorba a multimédiá. Výtvarná tvorba zahŕňa predmety: kresba, maľba, grafika a priestorové vytváranie. Súčasťou výučby v týchto predmetoch sú: dekoratívna tvorba, modelovanie. Multimédia sú určené pre žiakov od II. stupňa ZŠ. Toto zameranie zahŕňa predmety: fotografia, digitálna kresba, animácia, elektronické médiá.

Lit.-dramatický

Dramatickú výchovu môžeme charakterizovať ako skupinovú skúsenosť, v ktorej každé dieťa vedieme k tomu, aby vyjadrilo samo seba v práci pri hre s ostatnými. Edukačný proces je zameraný na umelecký prednes, tvorivú hru, mimický prejav.

Hudobný

Absolventi hudobného odboru sa môžu uchádzať o štúdium na konzervatóriách alebo na iných stredných a vysokých školách umeleckého zamerania, zapojiť sa do rôznych hudobných telies. Naši absolventi sa stávajú fundovaní návštevníci a milovníci koncertov.

Tanečný

Túžba po pohybe a tanečný pohyb s pocitom vnútornej radosti sú prirodzenou súčasťou života a privádzajú nás k prvotnému bodu poslania tanca vo výchove. Je len málo detí, ktoré prichádzajú do tanečných sál s vyvinutým zmyslom pre tanečný prejav.