Riaditeľstvo ZUŠ J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasuje  prijímacie skúšky  na školský rok 2022/2023

Termín konania prijímacích skúšok:


bude zverejnený mesiac pred stanoveným termínom

Miesto konania:
budova ZUŠ, J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves

Prijímacie skúšky v uvedených termínoch sa konajú:

  • spev, klavír, keyboard, akordeón, organ,  husle, violončelo, cimbal, gitara, flauta, trúbka, pozauna, saxofón, bicie

Ak ste si vybrali mutlimediálnu tvorbu, zakliknite výtvarný odbor a do poznámky uveďte MULTIMÉDIÁ.

Prihlášku je potrebné vytlačiť a doniesť na prijímacie skúšky. Ak takú možnosť nemáte, radi Vám ju vytlačíme v ZUŠ.

Ak sa Vám pri vypisovaní prihlášky neobjavia vo výbere slovenské školy, je potrebné kliknúť vpravo hore na slovenskú vlajku.

Ak sa Vám nepodarí podať elektronickú prihlášku, nevadí. V deň konania skúšok Vám pomôžeme s podaním prihlášky na mieste.

Kritéria prijímacích skúšok

Čo sledujeme na prijímacích skúškach

Overenie sluchových, rytmických, motorických a fyziologických predpokladov.
Intonácia: zaspievať jednoduchú pieseň.
Sluch: zopakovať počutý tón a krátky hudobný motív.
Rytmus: zopakovať krátky rytmický motív (tlieskaním alebo klopkaním).
Nevyžaduje sa hra na hudobnom nástroji. Berieme do úvahy telesné dispozície pre zvolený nástroj.

Zameranie: výtvarná tvorba
Overenie farebného tvarového vnímania, posúdenie úrovne koordinačných zručností, tvorivosti a schopnosti koncentrácie na prácu. Uchádzač môže doniesť na skúšku vlastnú výtvarnú tvorbu, ktorú posúdi prijímacia komisia. Technika – kompozícia – predstavivosť: nakresliť obrázok na určenú tému ľubovoľnou technikou.

Zameranie: multimédiá (určené pre žiakov II. stupňa ZŠ a SŠ)
Kritériá: – individuálny pohovor cieľom, ktorého je zistiť predpoklady a záujem o toto študijné zameranie; základné zručnosti s PC; úprava digitálnej fotografie podľa pokynov, kde bude posudzovaný – zmysel pre fantáziu – kompozíciu – základné digitálne zručnosti. Vypisuje sa v prihláška do výtvarného odboru. Do poznámky uveďte multimédiá.

Overenie pohybových schopností, rytmického a hudobného cítenia, posúdenie fyziologických predpokladov.
Rytmické predpoklady: zopakovať krátky rytmický motív tlieskaním/klopkaním. Zaspievať jednoduchú pieseň.
Pohybovo-pamäťové predpoklady: zopakovať po skúšajúcom pohybové cvičenia.
Dieťa môže prezentovať aj vlastnú vopred pripravenú tanečnú choreografiu.

Overenie fyziologických predpokladov, hudobno-pohybových a improvizačných schopností.
Uchádzač prednesie jednu vopred pripravenú báseň alebo prózu.
Reč: artikulácia, prejav.
Prednes a improvizácia: pohyb, výraz, intonácia reči, zmena hlasu, napodobňovanie podľa ukážky.