1. Podajte elektronickú prihlášku (klik vyššie na elektronickú prihlášku) 2. Je potrebné prísť s dieťaťom na prijímacie skúšky. Kritéria skúšok sú uvedené nižšie. 3. Úspešný uchádzač bude prijtatý len na uvoľnené miesta, o ktorých Vás budeme  informovať. Momentálne je možné podať prihlášku len na gitaru, cimbal, violončelo, VO, TO, LDO.

Riaditeľstvo ZUŠ J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi v súlade s § 5 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole 

v znení neskorších predpisov

      vyhlasuje  prijímacie skúšky  na školský rok 2023/2024

Termín konania prijímacích skúšok:

29. a 30. máj 2023

          v čase od 13:30 hod. – 17: 30 hod.

 Miesto konania:
     budova ZUŠ, J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves

Informácie k prevzatiu rozhodnutia o prijatí/neprijatí-pdf

Prijímacie skúšky v uvedených termínoch sa konajú:

  • spev, klavír, keyboard, akordeón, organ,  husle, violončelo, cimbal, gitara, flauta, trúbka, pozauna, saxofón, bicie.

Prihláška (ako postupovať)

Kliknite na modré tlačidlo elektronická prihláška.

Ak sa Vám pri vypisovaní prihlášky neobjavia vo výbere slovenské školy, je potrebné kliknúť vpravo hore na slovenskú vlajku.

Pri vypisovaní prosíme dbajte na správnu diakritiku (dĺžne, mäkčene, správny mail  a pod.)

Ak ste si vybrali mutlimediálnu tvorbu, zakliknite výtvarný odbor a do poznámky uveďte MULTIMÉDIÁ.

Prihlášku je potrebné vytlačiť a doniesť na prijímacie skúšky. Ak takú možnosť nemáte, radi Vám ju vytlačíme v ZUŠ.

Ak sa Vám nepodarí podať elektronickú prihlášku, nevadí. V deň konania skúšok Vám pomôžeme s podaním prihlášky na mieste.

Kritéria prijímacích skúšok

Čo sledujeme na prijímacích skúškach

Overenie sluchových, rytmických, motorických a fyziologických predpokladov.
Intonácia: zaspievať jednoduchú pieseň.
Sluch: zopakovať počutý tón a krátky hudobný motív.
Rytmus: zopakovať krátky rytmický motív (tlieskaním alebo klopkaním).
Nevyžaduje sa hra na hudobnom nástroji. Berieme do úvahy telesné dispozície pre zvolený nástroj.

Zameranie: výtvarná tvorba
Overenie farebného tvarového vnímania, posúdenie úrovne koordinačných zručností, tvorivosti a schopnosti koncentrácie na prácu. Uchádzač môže doniesť na skúšku vlastnú výtvarnú tvorbu, ktorú posúdi prijímacia komisia. Technika – kompozícia – predstavivosť: nakresliť obrázok na určenú tému ľubovoľnou technikou.

Zameranie: multimédiá (určené pre žiakov II. stupňa ZŠ a SŠ)
Kritériá: – individuálny pohovor cieľom, ktorého je zistiť predpoklady a záujem o toto študijné zameranie; základné zručnosti s PC; úprava digitálnej fotografie podľa pokynov, kde bude posudzovaný – zmysel pre fantáziu – kompozíciu – základné digitálne zručnosti. Vypisuje sa v prihláška do výtvarného odboru. Do poznámky uveďte multimédiá.

Overenie pohybových schopností, rytmického a hudobného cítenia, posúdenie fyziologických predpokladov.
Rytmické predpoklady: zopakovať krátky rytmický motív tlieskaním/klopkaním. Zaspievať jednoduchú pieseň.
Pohybovo-pamäťové predpoklady: zopakovať po skúšajúcom pohybové cvičenia.
Dieťa môže prezentovať aj vlastnú vopred pripravenú tanečnú choreografiu.

Overenie fyziologických predpokladov, hudobno-pohybových a improvizačných schopností.
Uchádzač prednesie jednu vopred pripravenú báseň alebo prózu.
Reč: artikulácia, prejav.
Prednes a improvizácia: pohyb, výraz, intonácia reči, zmena hlasu, napodobňovanie podľa ukážky.