Krajská dychová súťaž

5. ročník krajskej dychovej súťaže pre žiakov ZUŠ Prešovského a košického kraja

Súťažná prehliadka sa bude konať dňa 26. apríla 2022

Miesto: ZUŠ J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves

Organizátor : ZUŠ Spišská Nová Ves a OZ pri ZUŠ Spišská Nová Ves

Porota : pedagógovia z konzervatórií

Súťažný poriadok :
Súťaž je určená pre drevené a plechové dychové nástroje, okrem zobcovej flauty a to:
priečna flauta, klarinet, saxofón, hoboj, fagot, trúbka, pozauna.
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných umeleckých škôl Prešovského a Košického kraja. Hra spamäti nie je podmienkou. Súťažiaci nesmú hrať s vopred nahratým elektronickým sprievodom na CD alebo USB. Transkripcie skladieb sú povolené.
Súťaž je určená víťazom školského kola. Za školu sa môže zúčastniť v jednej kategórii iba jeden žiak
za vybraný hudobný nástroj.

Súťažný repertoár – dve skladby z toho:
povinná skladba: z obdobia klasicizmu (podľa možnosti J. Haydna – 290. výročie narodenia)
druhá skladba: ľubovoľné štýlové obdobie (okrem klasicizmu)

Dodržanie určeného časového limitu pre kategóriu je záväzné.
Súťažiaci budú hodnotení v pásmach: zlaté, strieborné, bronzové. Súťažná prehliadka je jednokolová.

Minutáže pre jednotlivé roky narodenia a kategórie:

1.kategória: r. nar. 2010 a mladší celkový čas hrania maximálne do 4 minút

2.kategória: r. nar. 2009 celkový čas hrania maximálne do 5 minút

3.kategória: r. nar. 2008 celkový čas hrania maximálne do 6 minút

4.kategória: r. nar. 2007 celkový čas hrania maximálne do 7 minút

5.kategória: : r. nar. 2005, 2006 celkový čas hrania maximálne do 8 minút

Organizačné pokyny :

Vyplnenú prihlášku zašlite do 18.02.2022 jednou z foriem buď:
elektronicky: e-prihláška
na mailovú adresu: dychova.sutaz@zussnv.sk
na poštovú adresu:
Základná umelecká škola
J. Fabiniho 1
052 01 Spišská Nová Ves
Po tomto termíne prihlášky už nebudeme akceptovať.

Účastnícky poplatok je 17,-€ za každého prihláseného účastníka: súťažiaceho, pedagóga, korepetítora.
V cene sú zahrnuté: programy, obed, ceny, občerstvenie pre pedagógov a žiakov formou bufetu.
Pre pozorovateľa a sprievodnú osobu obed a ani občerstvenie nezabezpečujeme.
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť v termíne do 18. 02. 2022 spolu s prihláškou.
Účastnícky poplatok sa v prípade neúčasti nevracia.

Platbu zadávajte prevodom na účet:
IBAN: SK51 0900 0000 0051 7461 9770
Variabilný symbol: 9999
Do správy pre prijímateľa uveďte vysielajúcu ZUŠ a počet účastníkov.

Cestovné hradí vysielajúca škola. Za súťažiacich žiakov počas súťaže zodpovedá pedagóg.

Približný program súťažnej prehliadky :
Príchod a prezentácia účastníkov 07.00 – 08.15
Otvorenie 08.15
Začiatok súťažnej prehliadky 08.30
Obed 11.30 – 14.00
Pokračovanie súťažnej prehliadky 14.00
Ukončenie súťaže sa bude odvíjať od počtu zúčastnených súťažiacich.

Vyhodnotenie a odovzdávanie diplomov bude závisieť od časového priebehu súťaže.

Informácie môžete získať:
– mail: dychova.sutaz@zussnv.sk
– vedúca dych. odd. Mgr. Denisa Kotradyová – t.č. 0908 063 676, denisa.kotradyova@zussnv.sk
– riaditeľka školy: Mgr. Mariana Kacvinská – t.č. 0907 625 874