MENU

Predstavujeme tanečný odbor a tance, ktoré v našej ZUŠ vyučujeme

Niečo o tanečnom odbore

Túžba po pohybe a tanečný pohyb s pocitom vnútornej radosti sú prirodzenou súčasťou detského života a privádzajú nás priamo k prvotnému bodu poslania tanca vo výchove. Je len málo detí, ktoré prichádzajú do tanečných sál s prirodzene vyvinutým zmyslom pre tanečný prejav. U väčšiny detí je nutné túto citlivosť v tanečnom prejave dlhoročnou prácou rozvíjať, čo znamená viesť ich k návykom správneho držania tela, rozvíjať vnútorný pocit pre hudbu a pohyb, rozvíjať vnímavosť, predstavivosť, hudobné, priestorové ale aj kolektívne cítenie. Asi takto by sme mohli stručne charakterizovať poslanie tanečného odboru na našej základnej umeleckej škole.

Absolvent celého štúdia tanečného odboru sa môže uplatniť v amatérskych tanečných súboroch, ale môže sa vydať aj na profesionálnu dráhu tanečníka a pokračovať na konzervatóriu, alebo na strednej tanečnej škole.

V prípravnom ročníku štúdia sa žiaci zoznamujú s rytmom, spevom, cítením hudby, držaním tela a hravou formou pomocou riekaniek a jednoduchých piesní zapájajú koordinované pohyby k daným piesňam. Náplňou v tejto prvej etape sú pohybové hry, základy ľudového tanca, ale aj klasického tanca. Žiaci prípravného ročníka, ktorí sú zaradení do jednoročného štúdia / žiaci 1. ročníka ZŠ / musia na konci školského roka vykonať postupové skúšky, aby mohli pokračovať v základnom štúdiu.

Cieľom vyučovacieho procesu na I. stupni základného štúdia tanečného odboru ZUŠ je všestranná základná tanečná výchova žiakov. Prvá časť prvého stupňa obsahuje základy rôznych tanečných techník ako základy klasického, ľudového, kreatívneho a novodobého tanca. V priebehu štúdia sa kryštalizujú individuálne technické a výrazové schopnosti žiaka, čo predurčuje jeho ďalšiu orientáciu. V tejto etape sa žiaci 4. ročníka stávajú absolventmi primárneho umeleckého vzdelávania, kde na základe vykonanej absolventskej skúšky vo štvrtom ročníku získajú záverečné vysvedčenie – žiak/čka získal/a primárne umelecké vzdelanie. a môžu pokračovať ďalej v tretej etape.

Druhá časť primárneho štúdia trvá štyri roky. Tu žiaci už vedia a ovládajú základy jednotlivých tancov, vedia sa ladne pohybovať v priestore, zvládajú pohybové etudy a vedia dať najavo svoje pocity pomocou svojho tela. Žiaci 4. ročníka druhej časti sú absolventmi nižšieho sekundárneho vzdelávania a na základe vykonanej skúšky dostanú na konci školského roka záverečné absolventské vysvedčenie s doložkou – žiak/čka získal/a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie.

V druhom stupni základného štúdia bývajú zväčša absolventi I. stupňa. Toto štúdium trvá štyri roky. V tejto etape sú viacmenej už vykryštalizovaní žiaci, ktorých baví tanec a vedia svoj pohyb predvádzať na koncertných pódiách. Aj absolventi druhého stupňa vykonávajú vo štvrtom ročníku záverečné skúšky

Cieľom vyučovacieho procesu na I. stupni základného štúdia tanečného odboru ZUŠ je všestranná základná tanečná výchova žiakov. Prvá časť prvého stupňa obsahuje základy rôznych tanečných techník ako základy klasického, ľudového, kreatívneho a novodobého tanca. V priebehu štúdia sa kryštalizujú individuálne technické a výrazové schopnosti žiaka, čo predurčuje jeho ďalšiu orientáciu. V tejto etape sa žiaci 4. ročníka stávajú absolventmi primárneho umeleckého vzdelávania, kde na základe vykonanej absolventskej skúšky vo štvrtom ročníku získajú záverečné vysvedčenie - žiak/čka získal/a primárne umelecké vzdelanie. a môžu pokračovať ďalej v tretej etape.
Druhá časť primárneho štúdia trvá štyri roky. Tu žiaci už vedia a ovládajú základy jednotlivých tancov, vedia sa ladne pohybovať v priestore, zvládajú pohybové etudy a vedia dať najavo svoje pocity pomocou svojho tela. Žiaci 4. ročníka druhej časti sú absolventmi nižšieho sekundárneho vzdelávania a na základe vykonanej skúšky dostanú na konci školského roka záverečné absolventské vysvedčenie s doložkou - žiak/čka získal/a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie. V druhom stupni základného štúdia bývajú zväčša absolventi I. stupňa. Toto štúdium trvá štyri roky. V tejto etape sú viacmenej už vykryštalizovaní žiaci, ktorých baví tanec a vedia svoj pohyb predvádzať na koncertných pódiách. Aj absolventi druhého stupňa vykonávajú vo štvrtom ročníku záverečné skúšky.
Absolvent celého štúdia tanečného odboru sa môže uplatniť v amatérskych tanečných súboroch, ale môže sa vydať aj na profesionálnu dráhu tanečníka a pokračovať na konzervatóriu, alebo na strednej tanečnej škole.
V našej ZUŠ pracujú tri tanečné telesá. Folklórny súbor Studzjenka, ktorý je zameraný na ľudový tanec, folklór a tradície z regiónu Spiš. Vedie ho p. uč. Jana Kamenická. Neodmysliteľnou súčasťou tanečného odboru je dobre známa tanečná skupina Hands, ktorá pracuje pod vedením p. uč. Gabriely Váradi a uberá sa moderným smerom a to scénickým a moderným tancom. Novým súborom je tanečný súbor Dance Sapiens pod vedením p. uč. Klaudie Čikkelovej. Tieto súbory majú žiaci možnosť navštevovať ako voliteľný predmet.

Čo sa u nás vyučuje

V tanečnom odbore sa zameriavame na tieto oblasti štúdia:

Pedagógovia

Vedúca odboru:

Mgr. GABRIELA VÁRADI, DiS. art.

  

Mgr. art. ALEXANDRA MICHLÍKOVÁ, DiS. art.

  

Mgr. JANA KAMENICKÁ

P E D A G Ó G O V I A

Vedúca odboru:

Mgr. Gabriela Váradi, DiS.art.

mail: gabriela.varadi@zussnv.sk

 

Mgr. art. Alexandra Michlíková, DiS.art.

mail: alexandra.michlikova@zussnv

 

Mgr. Jana Kamenická

mail: jana.kamenicka@zussnv.sk