Menu Zavrieť

 

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie a zasadnutie členskej schôdze rodičov OZ.

dňa 10. 11. 2022 (štvrtok) o 16:30 hod.

v koncertnej sále ZUŠ

Po plenárnej schôdzi môžete využiť individuálne stretnutie s triednym učiteľom, ak budete mať záujem o konzultáciu a informácie ohľadne priebehu štúdia Vášho dieťaťa v ZUŠ.

 

Občianske združenie pri ZUŠ bolo založené ako náhrada rodičovského združenia,

ktorého cieľom je  podpora ďalšieho umeleckého a kultúrneho rozvoja našich žiakov. 

Bližšie poslanie a ciele si môžete pozrieť v stanovách:

Stanovy OZ pri ZUŠ SNV

IČO: 53306520

IBAN: SK51  0900  0000  0051  7461 9770

Členmi združenia sú rodičia žiakov školy, plnoletí  žiaci,  ale aj iné fyzické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi OZ. Zvyčajne sa na začiatku školského  roka  koná pravidelné stretnutie rodičov – plenárne zasadnutie, na ktorom sa schvaľuje finančný príspevok a plán výdavkov.

Na plenárnej schôdzi konanej dňa 10.11.2022 bol jednohlasne rodičmi schválený:

1.   príspevok do združenia:

 • jedno dieťa – 14 eur
 • druhé a každé ďalšie dieťa – 7 eur
 • ak dieťa navštevuje viac odborov, príspevok platí iba raz.
 • termín zaplatenia: do 10. 12. 2022

Číslo účtu, na ktoré je možné príspevok uhradiť: SK51  0900  0000  0051  7461 9770. 

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko žiaka.

Informácie o platbe nájdete po prihlásení do iZUŠ a poskytne Vám ich aj triedny učiteľ, ktorý Vám môže vytlačiť príkaz na úhradu alebo Vám na požiadanie odovzdá šek.

Na vyššie uvedené bankové číslo  môžete prispieť  formou daru  aj vyššou sumou.  Budeme vďační, keď podporíte zlepšovanie umeleckej cesty mladým spišiakom a pomôžete zlepšiť kvalitu vyučovacieho procesu . Pri úhrade uveďte do správy pre prijímateľa DAR OZ –  meno a priezvisko darcu.

2.  plán výdavkov na šk. rok 2022/2023:

 • štartovné na súťaže/workshopy  a náklady s tým súvisiace (ubytovanie, cestovné, strava a pod.)
 • zabezpečenie hygienických potrieb 
 • nákup kancelárskych papierov do tried (na kopírovanie nôt, scenárov a pod.)
 • nákup nových hudobných nástrojov
 • oprava hudobných nástrojov a ich generálka
 • učebné pomôcky  súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom
 • nákup pracovných zošitov pre žiakov hudobnej náuky
 • vybavenie do tried
 • nákup výpočtovej a didaktickej techniky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
 • servis IT techniky, ktorá súvisí s vyučovacím procesom
 • absolventské výdavky (tablo, spomienkové darčeky, tlač výtvarných diel a pod.)
 • výdavky spojené s realizáciou koncertov, predstavení (prenájom sály, zvukár, osvetlenie a pod.)
 • ladenie klavírov (ak je to potrebné)
 • tlač výtvarných prác na prezentáciu v exteriéri
 • kostýmové vybavenie
 • výdavky na výrobu kulís
 • potreby a požiadavky jednotlivých odborov
 • a iné podľa potreby 
      Na plenárnej schôdzi konanej dňa 10.11.2022 bolo prerokované:
 •  1. Správa o hospodárení za šk. rok 2021/2022.
 • 2. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za šk. rok 2021/2022.
 • 3. Súšasné organizačno-pedagogické zabezpečenie a plán kultúrnych podujatí.
 • 4. Registrácia združenia na 2% daň.