Menu Zavrieť

 

Občianske združenie pri ZUŠ bolo založené ako náhrada rodičovského združenia,

ktorého cieľom je  podpora a pomoc škole pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu 

Bližšie poslanie a ciele si môžete pozrieť v stanovách:

Stanovy OZ pri ZUŠ SNV

IČO: 53306520

IBAN: SK51  0900  0000  0051  7461 9770

Členmi združenia sú rodičia žiakov školy, plnoletí  žiaci,  ale aj iné fyzické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi OZ. Zvyčajne sa na začiatku školského  roka  koná pravidelné stretnutie rodičov – plenárne rodičovské zasadnutie, na ktorom sa schvaľuje finančný príspevok a plán výdavkov. Všetky finančné prostriedky sú použité v súlade so stanovami OZ.

Na plenárnej členskej schôdzi konanej dňa 08.11.2023  bol  jednohlasne rodičmi schválený:

1.   príspevok do združenia:

 • jedno dieťa – 14 eur
 • druhé a každé ďalšie dieťa – 7 eur
 • ak dieťa navštevuje viac odborov, príspevok platí iba raz.
 • termín zaplatenia: do 08. 12. 2023

Číslo účtu, na ktoré je možné príspevok uhradiť: SK51  0900  0000  0051  7461 9770. 

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko žiaka.

Informácie o platbe (príkaz na úhradu) budú zaslané zákonným zástupcom mailom.

————————-

Na vyššie uvedené bankové číslo  môžete prispieť  formou sponzorského daru  aj vyššou sumou.  Pri úhrade uveďte do správy pre prijímateľa DAR OZ –  meno a priezvisko darcu.

Budeme vďační, keď podporíte zlepšovanie umeleckej cesty mladým spišiakom a pomôžete zlepšiť kvalitu vyučovacieho procesu.

—————————

2.  plán výdavkov na šk. rok 2023/2024:

 • štartovné na súťaže/workshopy  a náklady s tým súvisiace (ubytovanie, cestovné, strava a pod.)
 • zabezpečenie hygienických potrieb 
 • nákup kancelárskych papierov do tried (na kopírovanie nôt, scenárov a pod.)
 • nákup nových hudobných nástrojov, ak to bude potrebné
 • oprava hudobných nástrojov a ich generálka
 • učebné pomôcky  súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom
 • nákup pracovných zošitov pre žiakov hudobnej náuky
 • vybavenie do tried
 • nákup výpočtovej a didaktickej techniky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
 • servis IT techniky, ktorá súvisí s vyučovacím procesom
 • absolventské výdavky (tablo, spomienkové darčeky, tlač výtvarných diel a pod.)
 • výdavky spojené s realizáciou koncertov, predstavení (prenájom sály, zvukár, osvetlenie a pod.)
 • ladenie klavírov (ak je to potrebné)
 • tlač výtvarných prác na prezentáciu v exteriéri
 • kostýmové vybavenie
 • výdavky na výrobu kulís
 • potreby a požiadavky jednotlivých odborov
 • organizácia krajskej dychovej súťaže pre Prešovský a Košický kraj
 • a iné podľa potreby 
      Na plenárnej schôdzi  boli prerokované ďalšie body programu bez pripomienok: 
 •  1. Správa o hospodárení OZ za šk. rok 2022/2023.
 • 2. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za šk. rok 2022/2023.
 • 3. Registrácia združenia na 2% daň.
 • 4. Darovacia zmluva o prevode majetku OZ do majetku Základnej umeleckej školy J. Fabiniho 1 Spišská Nová Ves.

 

 

      Na plenárnej schôdzi je plánovaný tento program:
 • 1. Správa o hospodárení OZ za šk. rok 2022/2023.
 • 2. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za šk. rok 2022/2023.
 • 3. Súčasné organizačno-pedagogické zabezpečenie a stav žiakov k 15.09.2023.
 • 4. Schválenie členského príspevku na šk.rok 2023/2024.
 • 5. Plán výdavkov na šk. rok 2023/2024.
 • 6. Registrácia združenia na 2% daň.
 • 7. Darovacia zmluva o prevode majetku OZ do majetku školy.