Menu Zavrieť

Občianske združenie pri ZUŠ bolo založené ako náhrada rodičovského združenia, ktorého cieľom je  podpora ďalšieho umeleckého a kultúrneho rozvoja našich žiakov. Bližšie poslanie a ciele si môžete pozrieť v stanovách.

Stanovy OZ pri ZUŠ SNV

IČO: 53306520

IBAN: SK51  0900  0000  0051  7461 9770

Členmi združenia sú rodičia žiakov školy, plnoletí  žiaci,  ale aj iné fyzické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi OZ. V školskom roku, zvyčajne v septembri alebo v októbri  sa koná pravidelné stretnutie rodičov – plenárne zasadnutie, na ktorom sa schvaľuje rodičovský príspevok.

Na tento školský rok 2021/2022 sa na plenárnej schôdzi konanej dňa 29.09.2021 schválil príspevok nasledovne:

  • jedno dieťa – 14 eur
  • druhé a každé ďalšie dieťa – 7 eur
  • ak dieťa navštevuje viac odborov, príspevok platí iba raz.

Číslo účtu, na ktoré je možné príspevok uhradiť: SK51  0900  0000  0051  7461 9770. Do správy pre prijímateľa uveďte meno žiaka.

Na vyššie uvedené bankové číslo  môžete prispieť  formou daru  aj vyššou sumou.  Budeme vďační, keď podporíte zlepšovanie umeleckej cesty mladým spišiakom a pomôžete zlepšiť kvalitu vyučovacieho procesu . Pri úhrade uveďte do správy pre prijímateľa DAR OZ –  meno a priezvisko darcu.

Z členských príspevkov sa uhrádza:

  • všetko, čo potrebné na zlepšieho výchovno-vzdelávacieho procesu
  • požiadavky jednotlivých odborov
  • štartovné na súťaže, ubytovanie, cestovné pre žiakov
  • nákup nových hudobných nástrojov
  • učebné pomôcky
  • výpočtová technika
  • a iné podľa potreby