MENU

TV ZUŠ

TV ZUŠ 

Pravidelné aktuality zo života školy budú pre Vás pripravovať žiaci literárno-dramatického odboru pod vedením pani učiteľky Kristíny Korfant. 

Zbierka pre mestský útulok

SYRINX slávnostný koncert

Valentín

Bezpečnosť na internete

ZIMA

Novoročný koncert

Vianočné sviatky ZUŠkárov

sv. Mikuláš

Poetický večer

Ako sme sa mali na PAN

PAN 2023

Rodičovské združenie

Halloween

Jesenný koncert

Príchod jesene

Naše plány v novom školskom roku

Návrat DO ZUŠ prázdninách

TV ZUŠ je späť

 

Občianske združenie pri ZUŠ bolo založené ako náhrada rodičovského združenia,

ktorého cieľom je  podpora ďalšieho umeleckého a kultúrneho rozvoja našich žiakov. 

Bližšie poslanie a ciele si môžete pozrieť v stanovách:

Stanovy OZ pri ZUŠ SNV

IČO: 53306520

IBAN: SK51  0900  0000  0051  7461 9770

Členmi združenia sú rodičia žiakov školy, plnoletí  žiaci,  ale aj iné fyzické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi OZ. Zvyčajne sa na začiatku školského  roka  koná pravidelné stretnutie rodičov – plenárne rodičovské zasadnutie, na ktorom sa schvaľuje finančný príspevok a plán výdavkov.

Na plenárnej členskej schôdzi konanej dňa 08.11.2023  bol  jednohlasne rodičmi schválený:

1.   príspevok do združenia:

 • jedno dieťa – 14 eur
 • druhé a každé ďalšie dieťa – 7 eur
 • ak dieťa navštevuje viac odborov, príspevok platí iba raz.
 • termín zaplatenia: do 08. 12. 2023

Číslo účtu, na ktoré je možné príspevok uhradiť: SK51  0900  0000  0051  7461 9770. 

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko žiaka.

Informácie o platbe (príkaz na úhradu) budú zaslané zákonným zástupcom mailom.

————————-

Na vyššie uvedené bankové číslo  môžete prispieť  formou daru  aj vyššou sumou.  Budeme vďační, keď podporíte zlepšovanie umeleckej cesty mladým spišiakom a pomôžete zlepšiť kvalitu vyučovacieho procesu. Pri úhrade uveďte do správy pre prijímateľa DAR OZ –  meno a priezvisko darcu.

—————————

2.  plán výdavkov na šk. rok 2023/2024:

 • štartovné na súťaže/workshopy  a náklady s tým súvisiace (ubytovanie, cestovné, strava a pod.)
 • zabezpečenie hygienických potrieb 
 • nákup kancelárskych papierov do tried (na kopírovanie nôt, scenárov a pod.)
 • nákup nových hudobných nástrojov, ak to bude potrebné
 • oprava hudobných nástrojov a ich generálka
 • učebné pomôcky  súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom
 • nákup pracovných zošitov pre žiakov hudobnej náuky
 • vybavenie do tried
 • nákup výpočtovej a didaktickej techniky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
 • servis IT techniky, ktorá súvisí s vyučovacím procesom
 • absolventské výdavky (tablo, spomienkové darčeky, tlač výtvarných diel a pod.)
 • výdavky spojené s realizáciou koncertov, predstavení (prenájom sály, zvukár, osvetlenie a pod.)
 • ladenie klavírov (ak je to potrebné)
 • tlač výtvarných prác na prezentáciu v exteriéri
 • kostýmové vybavenie
 • výdavky na výrobu kulís
 • potreby a požiadavky jednotlivých odborov
 • organizácia krajskej dychovej súťaže pre Prešovský a Košický kraj
 • a iné podľa potreby 
      Na plenárnej schôdzi  boli prerokované ďalšie body programu bez pripomienok: 
 •  1. Správa o hospodárení OZ za šk. rok 2022/2023.
 • 2. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za šk. rok 2022/2023.
 • 3. Registrácia združenia na 2% daň.
 • 4. Darovacia zmluva o prevode majetku OZ do majetku Základnej umeleckej školy J. Fabiniho 1 Spišská Nová Ves.