Menu Zavrieť

Predčasné ukončenie štúdia v ZUŠ

V zmysle § 7 Vyhlášky Ministerstva školstva SR o základnej umeleckej škole č. 324 /2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné predčasne ukončiť štúdium v ZUŠ nasledovným spôsobom:

  1. Zákonný zástupca, resp. dospelý žiak písomne požiada o predčasné ukončenie štúdia a doručí ju na riaditeľstvo školy. Je vhodné, aby túto skutočnosť oznámil aj triednemu učiteľovi.  Žiadosti sú dostupné na webovej stránke v záložke Žiadosti na stiahnutie.  
  2. Riaditeľ školy štúdium predčasne ukončí posledným dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola predložená žiadosť.
  3. Kým nie je doručená písomná žiadosť o predčasnom ukončení štúdia, žiak je stále v evidencii a teda je potrebné, aby si plnil všetky záväzky z toho vyplývajúce. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že žiakovi nebude ukončené štúdium v ZUŠ aicky, keď prestane navštevovať hodiny. Preto je potrebné, aby zákonný zástupca/dospelý žiak dodržal vyššie uvedený postup.