MENU

COVID-19 - Aktuálne informácie

Od 10.05.2021 otvárame prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch

Na základe aktuálne zverejneného Regionálneho covid školského au sa náš okres dostal do ružovej farby. S účinnosťou od 10.05.2021 preto otvárame prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov. Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia. Do budovy môžu vstupovať iba žiaci. Mladších žiakov PŠ 1. – 4. ročník prevezmú vyučujúci. Preto prosíme, aby ste počkali na príchod učiteľa podľa jeho pokynov.

Pravidlá prezenčného vyučovania:
ŽIAK:

UČITEĽ:

Od 03.05.2021 sa menia pravidlá vstupu do školy pre žiakov na prezenčnom vyučovaní nasledovne:

Žiaden žiak a zákonný zástupca pri vstupe do školy nepotrebuje dokladovať platnosť svojho testu na COVID 19.
Ostáva v platnosti odovzdávanie Vyhlásenia o bezinfekčnosti. Každý žiak musí doniesť podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti 1x do týždňa, vždy na prvú vyučovaciu hodinu.
Na nosení rúšok sa pre žiakov nič nemení. Žiak je povinný nosiť prekrytie tváre (rúško, šál, šatka alebo respirátor). Naďalej dodržujeme opatrenia: vstupný filter, R-O-R, vetranie a dezinfekcia priestorov, zákaz vstupu cudzích osôb do budovy, zákaz zhromažďovania sa (ako učiteľov tak žiakov) v spoločných priestoroch školy.

Prezenčné vyučovanie pre žiakov individuálnej nástrojovej hry od 26.04.2021:

Na základe aktuálne zverejneného Regionálneho covid školského au sa náš okres dostal do červenej farby – II. stupeň varovania. S účinnosťou od 26.04.2021 preto otvárame prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov individuálnej nástrojovej hry (okrem spevu a dychových nástrojov).

Podmienky prezenčného vyučovania v skratke:

Každý žiak predkladá – Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je podpísané zákonným zástupcom alebo plnoletým žiakom 1x do týždňa. Pre každú kategóriu si môžete stiahnuť vyhlásenie a doniesť ho na vyučovaciu hodinu alebo ho môžete vypísať priamo vo vestibule ZUŠ.

Žiak 1.- 4. ročníka ZŠ – negatívny PCR/antigénový test na COVID-19, nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o výnimke jedného zo zákonných zástupcov žiaka. Test žiaka sa nevyžaduje.

Žiak II. stupňa ZŠ a neplnoletý žiak SŠ – negatívny PCR/antigénový test na COVID-19, nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o výnimke žiaka a jedného zo zákonných zástupcov.

Plnoletý žiak – negatívny PCR/antigénový test na COVID-19, nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o výnimke. Test rodiča sa nevyžaduje.

Online vyučovanie v individuálnej nástrojovej hre budeme poskytovať žiakom, ktorých rodičia nesúhlasia s vyššie uvedenými podmienkami a žiakom, ktorí budú v karanténe.

Informácia o prezenčnom vyučovaní od 12.04.2021:

Naďalej vyučujeme prezenčne žiakov hudobného odboru v individuálnej hre vo veku 1. – 4. ročníka ZŠ, okrem spevu a dychových nástrojov. Dištančne – skupinová výučba, spev, dychové nástroje. Stále platia rovnaké podmienky preukazovania 7 dňového negatívneho testu na COVID-19 pre jedného zo zákonných zástupcov alebo potvrdenia o výnimke z testovania a preukazovanie podpísaného čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti. Negatívne testy zákonného zástupcu nezbierame, nearchivujeme a ani nekopírujeme. Triedny učiteľ do testu / potvrdenia o výnimke iba nahliadne.

Vážení rodičia, ďakujeme, že rešpektujete prijaté opatrenia. Pomáhate tým chrániť život a zdravie Vás, Vašich detí a tiež zamestnancov školy. S úctou Vaša ZUŠ.

Informácia pre rodičov žiakov na prezenčnom vyučovaní od 08.03.2021:

Prezenčné vyučovanie bude prebiehať naďalej pre žiakov vo veku 1. – 4. ročníka ZŠ v indiviudálnej nástrojovej hre (okrem spevu a dychových nástrojov), bez zmeny. Prosíme rodičov, aby si stiahli aktuálne čestné vyhlásenie, ktoré je potrebné priniesť podpísané od 08.03.2021 (od pondelka).

Na základe Rozhodnutia ministra školstva č.2021/10079:1-A1810 zo dňa 05.02.2021 s účinnosťou od 08.02.2021 a na základe odporúčania RÚVZ v Spišskej Novej Vsi oznamujeme, že sa od 08.02.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie v našej ZUŠ pre nástrojovú individuálnu hru pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ, ktorí budú navštevovať prezenčné vyučovanie v základnej škole od 08.02.2021 (t.j. budú spĺňať podmienky prezenčného vyučovania v ZŠ). Prosíme rodičov, aby si stiahli čestné vyhlásenie a podpísané doniesli na prvú vyučovaciu hodinu.

Žiaľ v súlade s uverejneným manuálom a rozhodnutím ministra školstva, prezenčné vyučovanie nebude otvorené pre žiakov dychových nástrojov a spevu. Starší žiaci, všetky dychové nástroje, spev a všetky skupinové odbory pokračujú v dištančnom vzdelávaní tak ako doteraz.