COVID-19 - Aktuálne informácie

Informácia o prezenčnom vyučovaní od 12.04.2021:

Naďalej vyučujeme prezenčne žiakov hudobného odboru v individuálnej hre vo veku 1. – 4. ročníka ZŠ, okrem spevu a dychových nástrojov. Dištančne – skupinová výučba, spev, dychové nástroje. Stále platia rovnaké podmienky preukazovania 7 dňového negatívneho testu na COVID-19 pre jedného zo zákonných zástupcov alebo potvrdenia o výnimke z testovania a preukazovanie podpísaného čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti. Negatívne testy zákonného zástupcu nezbierame, nearchivujeme a ani nekopírujeme. Triedny učiteľ do testu / potvrdenia o výnimke iba nahliadne.

Vážení rodičia,
ďakujeme, že rešpektujete prijaté opatrenia. Pomáhate tým chrániť život a zdravie Vás, Vašich detí a tiež zamestnancov školy.
S úctou Vaša ZUŠ.

Informácia pre rodičov žiakov na prezenčnom vyučovaní od 08.03.2021:

Prezenčné vyučovanie bude prebiehať naďalej pre žiakov vo veku 1. – 4. ročníka ZŠ v indiviudálnej nástrojovej hre (okrem spevu a dychových nástrojov), bez zmeny. Prosíme rodičov, aby si stiahli aktuálne čestné vyhlásenie, ktoré je potrebné priniesť podpísané od 08.03.2021 (od pondelka).

Na základe Rozhodnutia ministra školstva č.2021/10079:1-A1810 zo dňa 05.02.2021 s účinnosťou od 08.02.2021 a na základe odporúčania RÚVZ v Spišskej Novej Vsi oznamujeme, že sa od 08.02.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie v našej ZUŠ pre nástrojovú individuálnu hru pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ, ktorí budú navštevovať prezenčné vyučovanie v základnej škole od 08.02.2021 (t.j. budú spĺňať podmienky prezenčného vyučovania v ZŠ). Prosíme rodičov, aby si stiahli čestné vyhlásenie a podpísané doniesli na prvú vyučovaciu hodinu.

Žiaľ v súlade s uverejneným manuálom a rozhodnutím ministra školstva, prezenčné vyučovanie nebude otvorené pre žiakov dychových nástrojov a spevu. Starší žiaci, všetky dychové nástroje, spev a všetky skupinové odbory pokračujú v dištančnom vzdelávaní tak ako doteraz.