Všetky

umelecké diela

záhady

Predstavujeme výtvarný odbor

  Kliknutím nižšie na link môžete nazrieť do kuchyne výtvarného odboru 🎨😊 Predstavujeme

Viac informácií

Predstavujeme tanečný odbor

  Predstavujeme tanečný odbor. Vo videu si môžete pozrieť aké druhy tancov u nás vyučujeme a

Viac informácií

Multimediálna tvorba

  Nové zameranie vo výtvarnom odbore pre starších žiakov. Čo je náplňou tohto zamerania? –

Viac informácií

Predstavujeme hudobný odbor

  Máme pre Teba ukážky všetkých nástrojov, ktoré v našej ZUŠ vyučujeme. Naši učitelia Vám

Viac informácií

Čo sledujeme na prijímacích skúškach

Overenie sluchových, rytmických, motorických a fyziologických predpokladov.
Intonácia: zaspievať jednoduchú pieseň.
Sluch: zopakovať počutý tón a krátky hudobný motív.
Rytmus: zopakovať krátky rytmický motív (tlieskaním alebo klopkaním).
Nevyžaduje sa hra na hudobnom nástroji. Berieme do úvahy telesné dispozície pre zvolený nástroj.

Overenie farebného tvarového vnímania, posúdenie úrovne koordinačných zručností, tvorivosti a schopnosti koncentrácie na prácu. Uchádzač môže doniesť na skúšku vlastnú výtvarnú tvorbu, ktorú posúdi prijímacia komisia.
Technika – kompozícia – predstavivosť: nakresliť obrázok na určenú tému ľubovoľnou technikou.

Overenie pohybových schopností, rytmického a hudobného cítenia, posúdenie fyziologických predpokladov.
Rytmické predpoklady: zopakovať krátky rytmický motív tlieskaním/klopkaním. Zaspievať jednoduchú pieseň.
Pohybovo-pamäťové predpoklady: zopakovať po skúšajúcom pohybové cvičenia. Dieťa môže prezentovať aj vlastnú vopred pripravenú tanečnú choreografiu.

Overenie fyziologických predpokladov, hudobno-pohybových a improvizačných schopností.
Uchádzač prednesie jednu vopred pripravenú báseň alebo prózu.
Reč: artikulácia, prejav.
Prednes a improvizácia: pohyb, výraz, intonácia reči, zmena hlasu, napodobňovanie podľa ukážky.