Školné od januára 2021 – úhrada

Vážení rodičia, úctivo Vás žiadame o úhradu školného za obdobie od januára 2021. Sme si vedomí, že vyučovanie nieje v štandardnom prezenčnom režime, no snažíme sa ho čo najlepšie zabezpečovať dištančnou formou. Za vzniknutú situáciu nemôžeme, nakoľko v škole bolo prerušené vyučovanie vyššími orgánmi a to na celom Slovensku. Postupujeme v súlade s VZN č. 6/2020, kde je v § 5 odst. 6 uvedené, že oslobodiť žiaka od platenia školného je možné iba v prípade, že škola počas prerušenia neposkytuje dištančné vyučovanie.

Veríme, že táto mimoriadna situácia nebude trvať dlho a že nám zachováte priazeň a podporíte zmysluplne trávený čas Vašich detí rozvíjaním tvorivých umeleckých zručností. Príspevok je stanovený a schválený mestským zastupiteľstvom vo vyššie uvedenom VZN č.6/2020 a konkrétne sumy si môžete pozrieť na www stránke v časti Štúdium – Výška poplatkov.

Školné môžete zaplatiť bankovým prevodom:
Číslo účtu IBAN: SK23 5600 0000 0075 2491 6003
Špec. symbol: 250
Do správy pre prijímateľa: uveďte meno a priezvisko Vášho dieťaťa.
(Platby za obdobie január – jún, alebo po dohode aj mesačne, vždy do 10. v mesiaci).

Príkaz na úhradu nájdete aj v iZUŠ hneď na hlavnej stránke: pohľadávky(Prihlásenie iZUŠ)

Ak sa rozhodnete, že Vaše dieťa nebude pokračovať v štúdiu, je potrebné doručiť vypísanú a podpísanú žiadosť o ukončení/prerušení štúdia, ktorú nájdete v iZUŠ v dokumentoch školy, alebo na našej stránke v časti: Dokumenty na stiahnutie. V súlade s § 7 ods. 3 Vyhlášky č. 245/2011 Z.z. v znení Vyhlášky č. 324/2008 Z.z., ak zákonný zástupca žiaka písomne požiada o predčasné ukončenie štúdia, riaditeľ môže štúdium ukončiť posledným dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola predložená žiadosť.