Oznam pre žiakov v karanténe

Žiadame žiakov, ktorí majú zatvorenú triedu alebo školu, aby nenavštevovali ZUŠ. Každému bude po dohode s učiteľom poskytnutá dištančná forma vyučovania. Hudobné nástroje budú mať online hodinu podľa platného rozvrhu hodín, učivo a úlohy z hudobnej náuky je zverejnené na webových stránkach.

Žiaci skupinových odborov kontaktujú svojich učiteľov o možnosti pripojenia sa na vyučovanie online v čase prebiehajúcej hodiny.

Spoločne to zvládneme!!!