Oznam o spôsobe vyučovania od 12.10.2020

Vážení rodičia, milí žiaci!

Na základe Rozhodnutia ministra školstva SR č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11. 10. 2020 sa s účinnosťou od pondelka 12.10.2020 do odvolania prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách. Výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Viac informácií Vám poskytnú triedni učitelia. Online rozvrh bude prispôsobení podľa možnosti tak, aby sa deti mohli pripojiť na online hodiny. Deň, kedy sa budú online hodiny realizovať  ostáva bez zmeny, prispôsobí sa iba čas. Individuálne vyučovanie v hudobnom odbore bude prebiehať naďalej podľa platného rozvrhu. Hudobná náuka bude zabezpečená dištančnou formou. Učitelia budú zadávať prebratú látku a domáce úlohy na webové stránky. V prípade potreby, môžu žiaci požiadať o individuálne stretnutie s učiteľom hudobnej náuky v čase, kedy vyučovacia hodina má prebiehať. Učitelia budú mať zverejnené online konzultačné hodiny, kedy budete môcť s učiteľom konzultovať učivo z hudobnej náuky.

Odkaz na webovú stránku p. uč. Schmidtovej, Odkaz na webovú stránku p. uč. Dvorského

Predmety ako  hra v orchestri, komorná hra, ľudová hudba/spev, súborová hra, štvorručná hra a zborový spev nebudú realizované. Žiak môže požiadať o individuálne doučovanie skupinového predmetu v čase jej konania. Podrobnejšie informácie o organizácii vyučovania v jednotlivých skupinových predmetoch Vám poskytnú po ich spracovaní v čo najkratšom čase triedni učitelia.

Ďakujeme a veríme, že túto náročnú situáciu spolu opäť zvládneme.