Otvárame prezenčné vyučovanie

Sme v ružovej farbe!!! Tešíme sa, že Vám môžeme oznámiť konečne pozitívnu správu. Na základe aktuálne zverejneného Regionálneho covid školského automatu sa náš okres dostal do ružovej farby. S účinnosťou od 10.05.2021 preto otvárame prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov. Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia. Do budovy môžu vstupovať iba žiaci. Mladších žiakov PŠ 1. – 4. ročník prevezmú vyučujúci. Preto prosíme, aby ste počkali na príchod učiteľa podľa jeho pokynov.

MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT OD 10.5.2021

Pravidlá prezenčného vyučovania:
ŽIAK:
– odovzdáva podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti 1x do týždňa triednemu učiteľovi, vždy na prvú vyučovaciu hodinu v týždni (Vyhlásenie o bezinfekčnosti (zákonný zástupca), Vyhlásenie o bezinfekčnosti (plnoletý žiak))
– pred vstupom si dezinfikuje ruky
– používa v priestoroch školy prekrytie tváre
– na vyučovanie prichádza bez príznakov ochorenia
– mladší žiaci skupinových odborov počkajú na príchod triedneho učiteľa, ktorý ich bude sprevádzať do triedy a z triedy po vyučovaní
– starší žiak vchádza do budovy individuálne, tesne pred vyučovacou hodinou, nezdržiava sa na chodbách v skupinách

UČITEĽ:
– skupinových odborov (VO-TO-LDO) preberá mladších žiakov pred vyučovaním na určenom mieste
– zabezpečí po každej skupine/vyučovacej hodine dezinfekciu priestorov a pravidelné vetranie
– zabezpečí, aby sa skupiny nemiešali: novú skupinu vpustí až keď triedu opustí predchádzajúca skupina a po vyvetraní triedy