Informácie pre rodičov a žiakov

Podmienky vyučovania v ZUŠ 2021/2022:

ZUŠ sa riadi manuálom, ktoré vydalo Ministerstvo školstva pod názvom: Školský semafor.

Prezenčné vyučovanie bude závisieť od farby okresu COVID-automat:

 • zelená farba – prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov
 • oranžová farba – prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov,
 • červená farba – prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov,
 • bordová farba- prezenčné vyučovanie iba pre individuálne vyučovanie, skupinové – dištančne (alebo v režime OTP),
 • čierna farba – prezenčné vyučovanie iba pre individuálne vyučovanie, skupinové – dištančne (alebo v režime OTP).

Žiak:

 • do budovy vchádza iba žiak, bez sprievodu rodiča (mladších žiakov vždy prevezme triedny učiteľ),
 • návštevník školy (rodič, sprevádzajúca osoba, cudzia osoba) môže vstúpiť do budovy len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať písomným Vyhlásením návštevníka o bezpríznakovosti,
 • prichádza na vyučovanie bez príznakov choroby,
 • dezinfikuje si  ruky vo vestibule školy,
 • odovzdá na prvej vyučovacej hodine Vyhlásenie o bezpríznakovosti a následne ho odovzdáva svojmu učiteľovi vždy po absencii,
 • ak si žiak zabudne vyhlásenie doma, rodič môže toto vyhlásenie poslať mailom triednemu učiteľovi,
 • používa ochranu tváre (rúško) vo vnútorných  priestoroch školy (na vyučovacej hodine, na chodbe), okrem žiakov dychových nástrojoch pri hraní a speve (pri dodržaní rozostupu medzi žiakom a učiteľom).

Rodič:

 • posiela dieťa na vyučovanie iba ak je zdravé (bez príznakov ochorenia),
 • podpisuje a odovzdáva vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťu, ak sa nezúčastnilo vyučovania, žiak ho odovzdá na najbližšej hodine, na ktorej bude prítomný. Toto vyhlásenie môže odoslať aj ako scan (musí byť podpísané) mailom triednemu učiteľovi,
 • nahlási triednemu učiteľovi ak je jeho dieťa pozitívne, alebo bolo v kontakte s pozitívnym, alebo ak je dieťa v karanténe,
 • zabezpečí dieťaťu ochranu tváre (rúško),
 • rodič sa môže vopred dohodnúť na osobnej konzultácii s učiteľom, konzultácia môže prebiehať iba v čakárni pre rodičov, nie v triede.
Uplatnenie výnimky z karantény v prípade uzatvorenia triedy:
 • Osoby, ktoré majú výnimky z karantény nemusia karanténu absolvovať:
 • Žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID 19 za posledných 180 dní.
 • Žiaci, ktorí sú plne zaočkovaní alebo žiaci zaočkovaní prvou dávkou po prekonaní ochorenia COVID 19 do 180 dní a nevyskytujú sa u neho príznaky ochorenia.
 • O výnimke žiaka z karantény dobrovoľne informuje zákonný zástupca školu (odovzdá triednemu učiteľovi) prostredníctvom „Vyhlásenia o výnimke z karantény“.

Ak sa vyskytne v škole pozitívny prípad:

 • prezenčné vyučovanie bude prerušené len v danej triede alebo triedach v súlade so školským semaforom vydaným MŠVVaŠ SR,
 • osobám, ktoré sú označené za úzke kontakty bude nariadená karanténa na dobu 14 dní.
 • počas prerušenia prezenčného vyučovania sa budú žiaci vzdelávať dištančne.
 • osoby, ktoré majú výnimky z karantény nemusia karanténu absolvovať.

Ďakujeme Vám, že dodržiavaním podmienok vyučovania nám pomáhate viesť bezproblémový umelecko-vzdelávací proces.