Aktuálne informácie

Dúfame, že nižšie uvedené informácie budú platiť minimálne v takej miere po Novom roku! (Od 29.11.2021 komplet všetci už iba dištančne.)

Od 01.11. 2021 je okres Spišská Nová Ves v čiernej farbe na COVID mape.

Individuálne vyučovanie bude prebiehať bez zmeny. 

Skupinové vyučovanie (VO-TO-LDO+hudobná náuka)  bude prebiehať dištančne – podľa online rozvrhov, ktoré nájdete v záložke dištančné rozvrhy hodín.  Každý žiak  má možnosť prísť na individuálne prezenčné konzultácie po dohode s triednym učiteľom.

p.uč. Cetera a p.uč. Kopperová vyučujú žiakov individuálne prezenčne. Prednesy v LDO prebiehajú tiež individuálne prezenčne.

Ostatné skupinové predmety v hudobnom odbore – štvorručná hra, komorná hra, súborová hra, Spišanček,  hra v orchestri, kapela, zborový/komorný spev môžu prebiehať v škole iba individuálne.

O organizácii vyučovania Vás budú informovať triedni učitelia.

Pevne veríme, že táto farba okresu nebude svietiť na COVID mape dlhý čas a že sa čoskoro stretneme na prezenčnom vyučovaní so všetkými žiakmi.

Organzácia vyučovania podľa farieb COVID automatu:

 • zelená farba – prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov
 • oranžová farba – prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov,
 • červená farba – prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov,
 • bordová farba- prezenčné vyučovanie pre individuálne vyučovanie, skupinové – “prezenčne s obmedzením”,
 • čierna farba – prezenčné vyučovanie iba pre individuálne vyučovanie, skupinové – dištančne.

Školský semafor k nahliadnutiu

Pravidlá

Každý žiak, ktorý prichádza na prezenčné vyučovanie odovzdáva Vyhlásenie o bezpríznakovosti, ak nie je v škole viac ako tri dni prostredníctvom:

 • iZUŠ (rodič zaklikne v dokumentoch žiaka aktuálny dátum) alebo
 • osobne donesie na vyučovaciu hodinu podpísané zákonným zástupcom alebo,
 • mailom pošle triednemu učiteľovi.

Žiak:

 • do budovy vchádza samostatne, bez sprievodu rodiča (mladších žiakov  prevezme triedny učiteľ, prípadne ich usmerní služba pri dverách),
 • návštevník školy (rodič, sprevádzajúca osoba, cudzia osoba) môže vstúpiť do budovy len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať písomným Vyhlásením návštevníka o bezpríznakovosti,
 • prichádza na vyučovanie bez príznakov choroby,
 • dezinfikuje si  ruky vo vestibule školy,
 • odovzdá  Vyhlásenie o bezpríznakovosti, ak nie je v škole viac ako tri dni cez iZUŠ, mailom  alebo osobne,
 • používa ochranu tváre (rúško) vo vnútorných  priestoroch školy (na vyučovacej hodine, na chodbe), okrem žiakov dychových nástrojoch pri hraní a speve (pri dodržaní rozostupu medzi žiakom a učiteľom)
 • neprichádza na vyučovanie ak je v karanténe.

Rodič:

 • posiela dieťa na vyučovanie iba ak je zdravé (bez príznakov ochorenia),
 • podpisuje a odovzdáva vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťu, ak nebolo v škole viac ako tri dni,
 • toto vyhlásenie môže odoslať cez iZUŠ, mailom alebo osobne triednemu učiteľovi,
 • nahlási triednemu učiteľovi ak je jeho dieťa pozitívne, alebo bolo v kontakte s pozitívnym, alebo ak je v karanténe,
 • zabezpečí dieťaťu ochranu tváre (rúško),
 • rodič sa môže vopred dohodnúť na osobnej konzultácii s učiteľom, konzultácia môže prebiehať iba v čakárni pre rodičov, vestibule alebo vo vonkajšom areály, nie v triede.
Uplatnenie výnimky z karantény :

Osoby, ktoré majú výnimku z karantény nemusia karanténu absolvovať:

 • Žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID 19 za posledných 180 dní.
 • Žiaci, ktorí sú plne zaočkovaní alebo žiaci zaočkovaní prvou dávkou po prekonaní ochorenia COVID 19 do 180 dní a nevyskytujú sa u neho príznaky ochorenia.
 • O výnimke žiaka z karantény dobrovoľne informuje zákonný zástupca školu (odovzdá triednemu učiteľovi) prostredníctvom „Vyhlásenia o výnimke z karantény“.

Ďakujeme Vám, že dodržiavaním podmienok vyučovania nám pomáhate viesť bezproblémový umelecko-vzdelávací proces.