REŽIM OTP

Vzdelávanie v ZUŠ:

Školský semafor verzia 1.9. – aktualizovaný 04.02.2022
Vyhláška ÚVZ č.7 / 2022  – (karanténa 5 dní)

Prezenčne do 12 rokov a dvoch mesiacov bez obmedzenia, ale

s dôrazne odporúčaným OTP (odporúčané testovanie Ag
samotesty): jazykové školy, ZUŠ, CVČ a akákoľvek mimovyučovacia
činnosť.

Prezenčne v režime OTP od 12 rokov a dvoch mesiacov (platí
platný Ag test zo školy): jazykové školy, ZUŠ, CVČ

Pri vstupe do budovy sa žiak preukazuje jedným z uvedeného a to:

1. potvrdením o očkovaní (v telefóne alebo v papierovej podobe),

alebo

2. potvrdením o prekonaní choroby COVID-19 (v COVID pase/papierovo alebo prípadne sms o pozítívnom PCR teste),

alebo

3. čestným vyhlásením o vykonaní domáceho AG testu s negatívnym výsledkom – (používate domáce testy, ktoré ste dostali v ZŠ/SŠ). Žiak nosí vždy to isté vyhlásenie kým sa nezaplní tabuľka s dátumami,

alebo

4. potvrdením o vykonaní Ag testu, ktoré môžete použiť aj v iných mimoškolských organizáciách,

alebo

5. sms/potvrdením  AG/PCR testu z MOM (mobilného odberového miesta),

6. čestným vyhlásením o pozitivite AG asmotestu a o absolvovaní izolácie

Dieťa sa môže otestovať aj priamo v škole.  Záznam o vykonaní AG testu a jeho overenie zaznamená služba pri vchode alebo triedny učiteľ v čestnom vyhlásení o vykonaní AG testu.  Testy budú pre žiakov pripravené bezplatne.

Vyššie doklady bude pri vstupe kontrolovať služba pri dverách.  Nebudú sa zbierať, fotiť, archivovať a nijako inak spracovávať. Ich platnosť bude overená nahliadnutím. Preto Vás prosíme, aby ste  svojim deťom pribalili jedno z vyššie uvedených dokumentov od stredy 19.01.2022.
Ďakujeme za porozumenie.