LAND ART - výtvarníci v prírode

V dnešnej uponáhľanej digitálnej dobe je občas dobré z nej uniknúť do hlbín prírody, vnímať jej zvuky, vône, farby a všetky krásy ktoré nás v nej obklopujú. Umenie LAND ARTU je premiestnené z interiérov galérií do prírodného prostredia. Z tvorby obrazov a objektov z prírodných materiálov, ktoré nám les/rieka/hory poskytli, sme pre Vás prichystali toto video. Unikli sme z ruchu života do našich fantázii, čerpajúc vedomosti z výtvarného umenia o kompozícii, o rytme, o symetrii, o asymetrii, či o farebných a tvarových kontrastoch. Pani učiteľka Vojtášová a jej žiaci 2./2./I. a 3./1./I. ročníka uvádza na našom you tube video z tvorby LAND ART. Príjemné sledovanie: link na sledovanie-klikni

Želáme Vám pekný vizuálny zážitok.

Elektronická žiacka knižka

Cez link uvedený nižšie môžete sledovať elektronickú žiacku knižku svojho dieťaťa, domáce úlohy, hodnotenia, prípadné odkazy od ZUŠ. Môžete ospravedlniť dieťa z vyučovania a tiež môžete s učiteľmi cez tento systém aj komunikovať (nájdete tam telefón a mail na vyučujúceho).

Stačí kliknúť na odkaz a prihlásiť sa na: www.izus.sk

Po prihlásení Vám každú stredu o 17:00hod. príde do mailu notifikácia  o zmenách a nových odkazoch, ktoré  pribudli v žiackej knižke Vášho dieťaťa.

Prihlasovacie údaje ste dostali od triednych učiteľov ešte v septembri, prípadne môžete o ne požiadať na adrese mariana.kacvinska@zussnv.sk.

 

 

Hudobná náuka - dištančné vzdelávanie

Všetky úlohy sú zaznamenané v iZUŠ, nájdete ich v elektronickej žiackej knižke: www.izus.sk

Pani učiteľka Schmidtová naviac zadáva úlohy a inštruktážne videá na tejto webovej stránke v časti hudobná teória: www.deseart.sk.

Domáce úlohy môžete posielať cez školské mailové adresy na adresu: alexandra.schmidtova(at)zussnv.sk

Pán učiteľ Dvorský zadáva a prijíma domáce úlohy naviac aj cez školský mail: stanislav.dvorsky(at)zussnv.sk, kde sa môžete dohodnúť aj na video-konzultácii cez meet, mesenger. Úlohy na každý týždeň sú prístupné tiež aj cez webovú stránku: https://stanonauka67.webnode.sk/

Zuškárske domArt

Koncert ZUŠka domArt z 18.11. 2020 je pre Vás stále prístupný na you tube stačí kliknúť.

Ďakujeme za Vašu podporu!

Jesenný videokoncert

JESENNÝ VIDEOKONCERT je stále dostupný prostredníctvom nášho youtube kanálu.

Zmena vyučovania v hudobnom odbore od 26.10.2020

Na základe aktuálnych informácií, ktoré boli odprezentované ministrom školstva Branislavom Gröhlingom 23.10.2020 na tlačovej besede Vám oznamujem, že od pondelka 26.10. 2020 bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou vo všetkých odboroch.

Prosíme rodičov a žiakov individuálneho vyučovania, aby kontaktovali učiteľov a dohodli sa na online rozvrhu.

Skupinové predmety pokračujú v už zabehnutom režime.

Mgr. Mariana Kacvinská, riaditeľka ZUŠ

OZNAM o spôsobe vyučovania od 12.10.2020

Vážení rodičia, milí žiaci!

Na základe Rozhodnutia ministra školstva SR č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11. 10. 2020  sa s účinnosťou od pondelka 12.10.2020 do odvolania prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách.

Výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Viac informácií Vám poskytnú triedni učitelia.Online rozvrh bude prispôsobení podľa možnosti tak, aby sa deti mohli pripojiť na online hodiny. Deň, kedy sa budú online hodiny realizovať  ostáva bez zmeny, prispôsobí sa iba čas.

Individuálne vyučovanie v hudobnom odbore bude prebiehať naďalej podľa platného rozvrhu.

Hudobná náuka bude zabezpečená dištančnou formou. Učitelia budú zadávať prebratú látku a domáce úlohy na webové stránky. V prípade potreby, môžu žiaci požiadať o individuálne stretnutie s učiteľom hudobnej náuky v čase, kedy vyučovacia hodina má prebiehať. Učitelia budú mať zverejnené online konzultačné hodiny, kedy budete môcť s učiteľom konzultovať učivo z hudobnej náuky.

link na webovú stránku p. uč. Schmidtovej

link na webovú stránku p. uč. Dvorského

Predmety ako  hra v orchestri, komorná hra, ľudová hudba/spev, súborová hra, štvorručná hra a zborový spev nebudú realizované. Žiak môže požiadať o individuálne doučovanie skupinového predmetu v čase jej konania.

Podrobnejšie informácie o organizácii vyučovania v jednotlivých skupinových predmetoch Vám poskytnú po ich spracovaní v čo najkratšom čase triedni učitelia.

Ďakujeme a veríme, že túto náročnú situáciu spolu opäť zvládneme.

OZNAM pre žiakov v karanténe

Žiadame žiakov, ktorí majú zatvorenú triedu alebo školu, aby nenavštevovali ZUŠ. Každému bude po dohode s učiteľom poskytnutá dištančná forma vyučovania. Hudobné nástroje budú mať online hodinu podľa platného rozvrhu hodín, učivo a úlohy z hudobnej náuky je zverejnené na webových stránkach.

Žiaci skupinových odborov kontaktujú svojich učiteľov o možnosti pripojenia sa na vyučovanie online v čase prebiehajúcej hodiny.

Spoločne to zvládneme!!!

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Žiak, ktorý nebol na vyučovaní v ZŠ/SŠ viac ako tri dni, je povinný doniesť vyplnené tlačivo, podpísané zákonným zástupcom alebo plnoletým žiakom o bezinfekčnosti aj do ZUŠ. Teda každé dieťa/plnoletý žiak, ktoré ostalo doma viac ako tri dni a nebolo v škole, donesie tlačivo o bezinfekčnosti svojmu triednemu učiteľovi. Môžete si ho stiahnuť kliknutím na odkaz.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre žiakov, ktorí ostali v domácej liečbe, alebo chýbali v ZŠ viac ako 3 dni si môžete stiahnuť tu.

Niečo o našej ZUŠ

Základná umelecká škola 

poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, na konzervatóriá a pre odborné štúdium na vysokých  školách s umeleckým zameraním. 

Základná umelecká škola v Spišskej Novej Vsi už dlhé desaťročia vychováva deti a mládež k umeniu a pomáha im objavovať a spoznávať jeho silu, krásu a zmysel. Formuje mladých ľudí, ktorí sa venujú rôznym umeleckým záľubám. Okrem vedomostí a umeleckých zručností získavajú u nás žiaci aj vlastné umelecké názory a pestujú si návyky a suverénne vystupovanie pred verejnosťou prostredníctvom pravidelných koncertov, vystúpení, rôznych predstavení, festivalov a súťaží.

Kvalitu a systematickosť vyučovania garantujú učebné osnovy schválené MŠ SR, prepracovaná metodika a kontrola Štátnou školskou inšpekciou. Dôležitou spoločenskou funkciou ZUŠ je aj výchova budúcich divákov, poslucháčov, návštevníkov galérií, všeobecne záujemcov o kultúru.

 

Hudobný odbor ZUŠ má najdlhšiu tradíciu. Vyučujú tu vysoko odborne kvalifikovaní pedagógovia, ktorí majú mimoriadne dobré výsledky nielen v rámci tried, ale ich žiaci sa predstavujú na verejných koncertoch školy, na rôznych kultúrnych akciách mesta a okresu ale aj na celoslovenských a  medzinárodných  súťažiach  a festivaloch, kde  sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach.

Žiaci hudobného odboru majú možnosť, okrem sólového hrania, účinkovať v dvoch ľudových  hudbách Spišanček a Spišanček Junior, môžu pôsobiť v speváckej zložke týchto ľudových hudieb,  spievať komornom či speváckom zbore, hrať alebo spievať v  hudobnej  skupine Rubikon, zahrať si v Sláčikovom orchestri, alebo v rôznych iných komorných zoskupeniach či už dychových, sláčikových, gitarových alebo akordeónových.